АгроРеНТ. Програма за арендатори и агрокооперации

ИмперияНТ меню

Начин на внедряване на програмата


Копиране на инсталационния пакет от Интернет

Копирайте инсталационния пакет на АгроРеНТ от Интернет сайта на програмата в работна папка на вашия компютър. Копирането се извършва автоматично след кликване върху съответния линк от страницата "Копиране". Инсталационният пакет е компресиран в ZIP файл! Разархивирайте го в работна папка.

Инсталиране на програмата

Разархивираният инсталационен пакет съдържа 10 файла, единият от които е SETUP.EXE. Това е инсталиращата програма, която като се кликне два пъти ще се активира. Следвайте инструкциите й като натискате бутона Next(Следващ). В резултат програмата АгроРеНТ ще се инсталира в папка "Program files\AgroReNT" и на екрана (работния плот) ще се появи иконата на програмата. Ако желаете инсталация в друга папка, посочете тази папка по време на инсталацията.

След инсталиране активирайте програмата като кликнете два пъти върху иконата й. На монитора ще се появи основния екран на програмата.

Данни за вашата фирма

Първата работа след инсталацията е да въведете данните за вашата фирма. Тези данни се използват при генериране на фактурите и другите изходни документи, както и при различните видове справки. Въвеждането им става чрез функция "Данни за фирмата" от менюто "Базови данни". Изборът на функцията показва върху екрана формата "Фирмени данни".

Като примерни данни в инсталационния пакет са въведени данните за Мултимедиа ООД. Заместете ги с данните за вашата фирма. Заместването става като посочите данната в списъка отляво и въвеждате нейната нова стойност в полето "Нова стойност на текущия ред". С клавиша Enter се потвърждава въведеното, замества се старата стойност с новата и се прехвърля маркировката в следващото поле.

Въвеждане на информация за имотите и масивите

За всеки имот се отваря досие(група записи), което съдържа информация за него. Въвеждат се основните му данни като Начин на трайно ползване(НТП), Категория, Местност, Обработваема площ, Площ по документ и Поливност. Въвежда се и информация за документа за собственост - вид, номер и дата.

Към всеки имот се привързват собствениците му и се указва процента на собственост. Това може да стане на втори пас след като са въведени и досиетата на собствениците. Тогава от формата на имота се извиква формата за избор на собственици и в нея се посочват един по един собствениците на текущия имот.

По аналогичен начин се въвежда и информацията за масивите. За тях се въвеждат номер, местност и вид засадена култура през текущата стопанска година. Понеже масивите са група граничещи имоти, за всеки масив трябва да се укажат имотите, които го съставляват. Oт формата на текущия масив се извиква формата за избор на имоти и в нея се посочват един по един имотите, съставляващи текущия масив.

Въвеждане на информация за собствениците на имотите

За всеки собственик се отваря досие(група записи), което съдържа информация за него. Въвеждат се основните му данни като име, ЕГН, паспортни и адресни данни. Ако собственикът е починал към неговото досие се добавят и неговите наследници. Собственикът може да бъде и фирма. Тогава заедно с данните на лицето-представител се записват и името и Булстата на фирмата.

Всеки собственик се свързва и с имотите, които притежава. Това се прави като от формата на текущия собственик се извиква формата за избор на имоти и в нея се посочват един по един имотите, притежавани от текущия собственик.

Въвеждане на договорите със собствениците

В базата данни на програмата се регистрират договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята между ползвателите и собствениците на земеделски земи. За всеки договор се въвеждат номер, дата на подписване и дата на влизане в сила. В договорите се фиксира рентата, която може да бъде в пари и в натура. Рентата може да се изчислява като процент от получения добив или във фиксирани количества(килограми/суми) на декар.

Към договорите се въвеждат собствениците на земеделска земя. В един договор може да въведат повече от един собственик. Това се прави като от формата на текущия договор се извиква формата за избор на собственици и в нея се посочват един по един собствениците, участващи в текущия договор. Ако избрания собственик е починал, тогава в договорът се включват неговите наследници.

Договорите могат да се генерират и автоматично. Това се прави като във формата за избор на собствениците се изберат собствениците, за които да се генерират автоматично договори и се натисне бутона "Генериране на договори". След това програмата иска избор на договор-шаблон, от който да се вземат параметрите на договорите.

Като резултат от изпълнението на функцията "Генериране на договори" се получават договори с избраните собственици, включващи тяхните имоти.

Въвеждане на информация за селскостопанската техника

За всеки един обект от селскостопанската техника се отваря досие, което съдържа информация за него. Въвеждат се основните му данни като марка, модел, регистрационен номер и други идентификационни номера. Въвеждат се също габаритни и полезни размери, вид използвано гориво и разход на 100 километра. Към всеки обект се асоциират и неговите шофьори, а също и гуми, акумулатори и други инструменти и консумативи.

За всеки масив се записват извършените обработки. В тези обработки се записва и селскостопанската техника, която участва в тях. На базата на тези обработки се създава дневника за изразходеното гориво за производство на първична селскостопанска продукция по вид и обем на извършваните механизирани обработки.

Към всеки подвижен обект от стопанството може да се монтира GPS устройство. GPS устройствата имат по две антени - едната за получаване на сигнали от GPS спътниците, а другата за предаване на изчислените координати на компютъра-сървер. GSM картата в устройствата се настройва да предава на определен IP адрес с определен порт.

Начин на работа с програмата

След приключване на подготвителните функции по внедряване, програмата е готова за ежедневна работа. Основно тя се състои във въвеждане на информация за извършените обработки на масивите. На тази база се правят и съответните складови разписки, приходни и разходни касови ордери, справки и дневници.

След края на стопанската година се изчислява рентата за всеки собственик като се съставя ведомост за изплащане на рентата. Във ведомостта се записват като количествата на рентата в натура, така и сумите и удръжките на рентата в пари. Включват се и допълнителни суми към рентата, както и рентите от предходни и бъдещи години. Автоматично се попълват разходен касов ордер при изплащане на рентата в пари и стокова разписка за всяко предаване на рентата в натура.