АгроРеНТ. Програма за арендатори и агрокооперации

    Екранни форми и справки

Главна екранна форма

Главна екранна формаСправки

Модул "Справки" Ви осигурява:

 • Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ;
 • Заявление по чл.70, ал.2 от ППСПЗЗ;
 • Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ;
 • Дневник за изразходеното гориво;
 • Дневници за проведените химични обработки и употребените торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества.
 • Справка за изтичащи договори;
 • Справка за имоти по масиви, НТП, категория, договори и собственици;
 • Справка за изплатената рента и издадените разходни ордери;
 • Справка за засетите площи по култури;
 • Справка за себестойност и среден добив от всяка култура;
 • Касова книга
 • Наличности и обороти на материалите