АгроРеНТ. Програма за арендатори и агрокооперации

ИмперияНТ меню


Обекти на програмата


Обектите, с които оперира програмата АгроРеНТ и са отразени в нейната база данни са следните:

Имоти и масиви

Селскостопанските имоти се идентифицират с 6 или 8 цифров номер. За всеки имот може да въведе Начин на трайно ползване(НТП), Категория, Местност, Обработваема площ, Площ по документ и Поливност.

Всеки имот си има един или няколко собственика. Имотът има и документ за собственост, включващ вид, номер и дата на документа. За всеки имот собствениците декларират желанието си той да бъде включен в масиви за съвместна обработка или да остане като "бяло петно".

Масивите са група граничещи имоти, обединени са съвместна обработка. Масивите също се идентифицират с номер и НТП. За всяка година се записват културите, които се засаждат във всеки един масив и така може да се проследи история за засажданите култури през годините.

За всеки масив се записват извършените обработки и материалите, с които се третира. Записват се и разходите за гориво, труд и други и така може да се пресметне себестойността на получените добиви.

Собственици на селскостопански имоти

Всеки собственик на селскостопански имот се регистрира в базата данни с име, ЕГН, паспортни и адресни данни. Всеки собственик се свързва и с имотите, които притежава. Ако собственика е починал към неговото досие се добавят и неговите наследници. В АгроРеНТ е включена възможност за автоматично прехвърляне на имотите от починал собственик към неговите наследници.

Към досието на всеки собственик се записват и декарите за лично ползване и заявените натури, които са производни от добиваните в имотите му култури.

Договори

Договорите се сключват между земеделски производител(арендатор) и собственици(един или няколко) на земеделска земя. Договорите могат да бъдат три вида:
  • Договори за наем
  • Договори за аренда
  • Договори за съвмесна обработка
Договорите имат номер, дата на подписване и дата на влизане в сила. В договорите се фиксира рентата, която може да бъде в пари и в натура. Рентата може да се изчислява като процент от получения добив или във фиксирани количества(килограми/суми) на декар.

Към договорите се въвеждат собствениците на земеделска земя. В един договор може да въведат повече от един собственик, като за всеки собственик се записва притежаваната от него идеална част от имота.

Към договорите се въвеждат и имотите, които собствениците на земеделска земя, участващи в договора притежават. Всеки имот се включва в договора с неговите Номер, НТП, Категория, Местност, Обработваема площ и Площ по документ.

Селскостопански култури и производни натури

АгроРеНТ подържа номенклатура от произвежданите селскостопански култури. За всяка култура се подържат и обобщени данни за цялото стопанство като засята площ, получен добив и себестойност на декар. Ръчно се въвежда и борсова цена на килограм от културата, която се използва за пресмятане на стойността на рентата.

Отделно има и номенклатура на производните натури(стоки) от селскостопанските култури. Такива производни натури могат да бъдат брашно, олио, кюспе и други. Собствениците могат да поискат да получават част от рента като производни натури срещу заплащане.

Рента и ведомост за изплащане на рентата

Рентата може да бъде в пари и в натура. Тя може да се изчисява като процент от получения добив или като фиксирани количества(килограми/суми) на декар.

Изчисляването на рентата за всеки собственик се извършва като се съставя ведомост за изплащане на рентата. Във ведомостта се записват като количествата на рентата в натура, така и сумите и удръжките на рентата в пари. Включват се и допълнителни суми към рентата, както и рентите от предходни и бъдещи години.

Изплащането на рентата се документира автоматично с попълване на разходен касов ордер при изплащане в пари и стокова разписка за всяко предаване на рентата в натура.

Селскостопанска техника и гориво

За обработката на масивите и друга селскостопанска дейност се използват селскостопански машини. Тези машини се регистрират в базата данни на програмата.

Към всяка машина може да се привързват гуми, акумулатори, документи, резервни части и други консумативи. В базата данни на програмата се поддържат данни за наличностите в сервизен склад с резервни части, инструменти и консумативи. На базата на изминатите километри засечени от GPS данните, програмата сигнализира за необходимост от ремонт или от смяна на съответен консуматив.

Семена, торове, консумативи

Като част от програмата АгроРеНТ е вграден модул "Склад". Чрез него могат да се заприходяват в склада стоките и консумативите, които се използват в селскостопанското производство. Такива стоки могат да бъдат семена, торове, горива, производни натури от селскостопанските култури и други. Възможно е и проследяване движението на стоките и тяхната наличност във всеки един момент от производствения цикъл.