АгроРеНТ. Програма за арендатори и агрокооперации

ИмперияНТ меню


Начин на работа

След приключване на подготвителните функции по въвеждането на базовите данни на имотите, масивите, собствениците и договорите с тях, програмата е готова за ежедневна работа. Тя се състои във въвеждане на информация за извършените обработки на масивите и за съпътстващите ги дейности.

Обработки на масивите

Всяка обработка на кой и да е масив се регистрира в базата данни на програмата. Въвеждането на данните става след избор на функция "Обработки на масивите". Избира се масива, чиято обработка ще се въвежда и на екрана се появява формата "Данни на избран масив", страница "Обработки на масива". Отваря се нов ред в таблицата с обработките и се въвеждат следните данни: Обработка, Дата, Площ, Обем, Материал, Стойност, Гориво, Труд, Друг разход, Фактура.

Видът на обработката и материалът, който се използва се избират от номенклатури. Материалът се избира от наличностите в склада. Фактурата за горивото се избира от въведените фактури за доставка на гориво. Към всяка обработка се прикачва и селскостопанската техника, която се използва.

Въведените данни от обработките се използват за съставяне на дневниците за изразходеното гориво за производство на първична селскостопанска продукция. На тяхна база се изчислва и себестойността на продукцията.

На базата на въведените данни от обработките се съставят и дневниците за проведените химични обработки и употребените торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества. Специфичните данни за тези дневници като "Вредител" и "Агроном контролирал третирането с продукти за растителна защита" се въвеждат в допълнителна страница "Химически обработки".

Складови операции

Складовите операции отразяват движението на материалите, участващи в селскостопанското производство от доставката до употребата им. Чрез тях може да се установи складовата наличност от даден материал във всеки един момент. На базата на доставките на материалите, тяхната цена и употребата им при обработката на масивите може да се пресметне и себестойността на произведените селскостопански култури.

Складовите операции са:
  • Доставка на стоки и материали
  • Изписване на стоки и материали
  • Прехвърляне на стоки и материали от склад в склад
Заприходяването на готовата продукция в склада се извършва чрез складова операция "Доставка". Тази операция използва кантарната бележка като входящ документ. Автоматично се попълва стокова разписка за всяко предаване на рентата в натура.

Доставка на гориво

Доставката на гориво е вид складова операция. Доставката се установява чрез въвеждане на входяща фактура. Тази фактура се цитира при въвеждане на обработките на масивите и се включва в дневниците за изразходеното гориво за производство на първична селскостопанска продукция.

Касови операции

Касовите операции отразяват движението и наличието на парични средства в касата. Чрез тях се въвеждат и разпечатват приходни и разходни касови ордери. Разпечатва се касова книга и други справки и статистики за въведените касови одрери.

Приходен касов ордер се издава, когато собствениците на земя заплащат извършени услуги и заявени натури. Разходен касов ордер се издава при изплащане на рентата в пари. Чрез него се удостоверява изплатената рента.

Приключване на стопанската година

Преди съставяне на ведомостта за изплащане на рентата се прави приключване на стопанската година чрез функцията "Приключване". Приключването прави следните операции:
  • Попълване на добивите от масивите в съотвените записи на файла с културите.
  • Разнасяне на добивите от имотите за лично ползване в съотвените записи на собствениците по култури.
Приключване както и ведомост може да се прави многократно през годината. Всяко следващо приключване презаписва данните на предишното. Така може да се проверява моментното състояние на икономическите показатели.

Съставяне на ведомост за изплащане на рентата

След края на стопанската година се изчислява рентата за всеки собственик като се съставя ведомост за изплащане на рентата. Във ведомостта се записват като количествата на рентата в натура, така и сумите и удръжките на рентата в пари. Включват се и допълнителни суми към рентата, както и рентите от предходни и бъдещи години. Автоматично се попълват разходен касов ордер при изплащане на рентата в пари и стокова разписка за всяко предаване на рентата в натура.

Ведомостта както и приключването може да се прави многократно през годината. Всяка следваща ведомост презаписва данните на предишната. Така може да се проверява моментното състояние на икономическите показатели.