Мултимедиа ООД. Програмни продукти

Основни версии програми

Програмите на Мултимедия ООД се разделят на две основни групи(версии) - Групата НТ и Групата Ресурсбук Клуб(РБ).

Програмите от групата НТ работят в локална мрежа и отразяват локалните ресурси на фирмата.

Програмите от групата Ресурсбук Клуб са хибридни Интернет програми, които освен всички функции на съответните НТ програми имат Интернет модули, които дават възможност на:

 • Клиентите да правят поръчки по Интернет за наличните стоки и услуги.
 • Служителите да актуализират дистанционно базата данни на програмите Ресурсбук Клуб.
 • Ръководителите да гледат в онлайн режим справки за резултатите от дейността на отдалечените поделения.

Счетоводни програми


ЕкспертНТ - Счетоводна програма

Професионален програмен продукт, обхващащ всички области на счетоводната дейност. Индивидуален сметкоплан. Въвеждане, търсене, преглед и изменение на счетоводни записи. Амортизационни планове, данъчен и счетоводен амортизационнен план. Инвентарна книга. Оборотни ведомости, баланс, отчет на приходите и разходите, отчет на паричните потоци. Аналитични справки по подсметки и партиди. Валутни справки. Преоценка на валута. Дневници на покупките и продажбите, ДДС справка декларация, ДДС дискета. Едновременна работа в различни периоди. Архивиране и възстановяване.

ЕкспертНТ Бюджет - Счетоводна програма за общини и бюджетни предприятия

Специализирана версия на универсалната счетоводна програма ЕкспертНТ за общини и бюджетни предприятия. Сметкоплан за бюджетни предприятия.  Сметкопланът е с подходящо развита аналитичност на нормативно зададените синтетични сметки. Счетоводните записи се правят без автоматично приключване на сметките от 60-та група. Осчетоводяването на ДДС се прави в подходяща подсметка на сметка 4511. Справки за касовото изпълнение на бюджета и за набраните бюджетни приходи по параграфи. Включени са разнообразни хронологични описи и справки за тях. Създават се автоматично файловете за ДДС дискетата и се разпечатва необходимите ДДС дневници и декларации.

ЕкспертНТ Училище е опростена версия на ЕкспертНТ Бюджет и е предназначена за училищни и други счетоводства, работещи с делегирани бюджети.

ЕкспертНТ Бюджет и ЕкспертНТ Училище са основа на продукта "ГлобалНТ Община", който обобщава данните от всички счетоводства на общината.

Сч.ЗнанияНТ. Система за счетоводни знания

В Сч.ЗнанияНТ са записани счетоводните знания, които са необходими на един счетоводител в ежедневната му работа. Тук са основните принципи на счетоводството, нормативните документи, които регулират счетоводната дейност, както и отговорите на практически въпроси, които си задават счетоводителите. Знанията са класифицирани с класификатор и достъпът да тях се осъществява с няколко кликания на мишката.

Програма за заплати


ЗаплатиНТ - Труд и работна заплата

Съвременен програмен продукт за труд и работна заплата за работа под Windows. Поддържа базовите данни за служители и параметрите,определящи дължимите данъци и осигуровки. Личен състав с трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за уволнение. Ведомости и фишове за заплати, авансови ведомости и осчетоводяване с ЕкспертНТ. Справки за изплатени суми, осигуровки за работодателя, справки за НОИ, Декларации 1 и 6, статистически справки. Изходящи документи - служебни бележки, удостоверения, уведомления. Граждански договори - служители по граждански договори, платени суми, годишна справка. Архивиране на базата данни.

Складови програми


СкладНТ - Складова програма

Базови данни за стоки, рецепти(структура на стоките), служители, партньори.
Изписване, заприходяване и прехвърляне от склад на склад на стоки.
Ценообразуване, фактуриране, ревизии.
Архивиране и справки за наличности и движение на стоки.
Автоматично осчетоводяване от счетоводната програма ЕкспертНТ.

Интернет поръчки и доставки

Специализиран Интернет сайт, който осигурява Интернет връзка с базата данни на складовата програма СкладНТ инсталирана на сървера на доставчика. Клиентите правят поръчки по Интернет на стоки като номенклатура и количество. СкладНТ комплектова поръчките и ги заприходява на доставчиците (шофьорите). Доставчиците отразяват доставките посредством таблет или смартфон с издаване на фактура на мястото на доставката. Интернет следене на продажбите чрез отдалечени справки.

ФактуриНТ - Програма за фактуриране

Базови данни за стоки, служители, партньори.
Ценообразуване.
Приходни и разходни фактури.
Автоматично осчетоводяване от счетоводната програма ЕкспертНТ.
Справки и архивиране.

РесторантНТ - Програма за заведения и ресторанти

Стоки, рецепти, сервитьори, служители, партньори.
Класификатор на стоките, меню на заведението.
Доставки, поръчки, продажби, маркиране, плащане.
Приключване на деня, планиране за следващия ден.
Ценообразуване, фактуриране, ревизии. Справки и архивиране.

СтолНТ - Програма за училищни и работнически столове

Приспособена версия на РесторантНТ за работнически и детски столове.
Възможност за поръчки на ястия за следващия ден по меню.
Издаване на ежедневен требвателен лист и калкулационна ведомост.
Издават се на базата на предварително въведени рецептурници с точните грамажи за всяко едно ястие.

МагазинНТ - Програма за магазини

Работни места на каса с кантар, баркод четец и касов апарат.
Базови данни за стоки, рецепти(структура на стоките), служители, партньори.
Изписване и заприходяване на стоки. Продажби на анонимни купувачи.
Ценообразуване, фактуриране, ревизии.
Справки и архивиране.

Интегрирани системи


Фирма ЕРП - интегрирана (ERP) система за фирмено управление

Фирма ЕРП е интегрирана система за фирмено управление. Тя съдържа група взаимосвързани програмни продукти, които покриват цялата дейност на фирмата. Тези програми работят с една и съща база данни и отразяват движението на материалните, паричните и информационните потоци в процеса на функционирането на предприятието. Всичко в едно са събрани счетоводна програма, складова програма, фактуриране, програма за заплати, програма за обучение на персонала и т.н.

АгроРеНТ - интегрирана система за земеделски производители

АгроРеНТ е специализиран програмен продукт за обработка на информацията, съпровождаща дейността на земеделските производители. Основните функции на АгроРеНТ са:
 • регистрация на имотите земеделски земи;
 • регистрация на масивите имоти, които се обработват от земеделските производители;
 • регистрация на собствениците на земеделски земи
 • регистрация на договорите за наем, аренда и съвместна обработка
 • регистрация на отглежданите култури по масивите за ползване
 • регистрация по складове и трансфер на материалите използвани при производството на селскостопанска продукция
 • регистрация на обработките на земята и отразяване на различните видове ресурси употребени при обработката;
 • зачисляване на прибраната продукция и изчисляване средният добив по култури и масиви;
 • изчисляване на рентата дължима на собствениците в пари и натура;

Автотранспорт и GPS мониторинг


АвтостопанствоНТ - Програма за автомобили, товари и превози

Регистри на автомобили, персонал, товари, контрагенти, обекти.
Маршрутизация и планиране на товарите.
Товарителници и пътни листа.
GPS проследяване на автомобилите.
Графици за техническа поддръжка и ремонт на автомобилите.
Разходи за гориво, материали, консумативи, щети, застраховки и такси.
Справки и архивиране.

СпедиторНТ + Интернет приложение за товари и транспорт

Обекти на Интернет приложението "Товари и транспорт" са товарите, които трябва да бъдат превозени от място А до място Б и транспортните средства, които могат да извършат тази дейност.

Субектите на приложението са Превозвачите - собственици на транспорните средства и тяхните Клиенти - собственици на товарите, които трябва да бъдат превозени.

Превозвачите обявяват свободните транспорните средства и тяхните параметри в Интернет приложението, а клиентите публикуват товарите и тяхните начални и крайни точки за превоз.

И превозвачите, и клиентите след като се регистрират в приложението могат да търсят, удовлетворяващ ги контрагент. Взаимната договореност се отразява в базата данни на системата под формата на релация между товара и транспорта, която може да бъде проследена до окончателното приключване на превоза.

Местонахожденията на транспортните средства и маршрутите на товарите се отразяват на интерактивните геoграфски карти на Google. Документалното и финансово оформяне на превоза се извършва в локален режим от програмата СпедиторНТ, която е инсталирана на компютъра на превозвача.

GPS НТ - Система за следенe на подвижни обекти

GPS апарати монтирани на подвижни обекти.
GSM карта за предаване на данни по GPRS канал.
Компютър-сървер свързан с Интернет.
Сърверен софтуер за получаване на данновите пакети от GPS устройствата и записването им в базата данни на системата.
База данни за съхранение и справки на събитията в системата.
Дигитална географска карта с възможност за нанасяне на неподвижни обекти.
Приложен софтуер за визуализация на подвижните обекти и местоположението им върху географската карта в реално време.
Двустранна гласова GSM връзка.
История на движението, преминаване през обекти, регистриране на събития.

ВезнаНТ - Програма за измерване на товари

Регистрация и документация на измервания от автомобилна електронна везна.
Измерване в различна последователност на бруто и тара на автомобилите.
Поддържа номенклатури на товари, автомобили, водачи, контрагенти, обекти и други.
Печати специфични справки, документи и протоколи на измерванията. Кантарни бележки и фактури.

Бизнес програми


ХотелНТ - Програма за хотели

Базови данни за хотелски стаи, тарифи за стаи, стоки и услуги, служители.
Операции на рецепцията, клиенти и гости, резервации и настаняване.
Покупки, плащания, фактуриране, осчетоводяване.
Справки и архивиране.

ИмотиНТ - Програма за недвижими имоти

Регистрация на недвижими имоти за продажба и на заявки за покупка.
Разполагане на имотите върху карти на градовете и областите.
Автоматично E-Mail и SMS известяване на купувачите.
GSM актуализация на резултатата на огледа на имота.
Контрол върху цялостния процес на сделките.

Е-БизнесНТ - нов начин за Интернет комуникация с клиенти.

База данни от фирми, обекти, лица и събития,
разположени върху картите на областите и градовете в България.
Едновременна работа по неограничен брой проекти
със собствена база данни от потенциални клиенти.
Имейл маркетинг с типови УЕБ съобщения
и реакция по индивидуална пътека от действия.

Програми за знания


ЗнаниеНТ - Образование през целия живот

Програмен продукт за знанията, които събирате, осмисляте и квалифицирате цял живот. Разполагат се върху географски карти и се свързват с лица,фирми,обекти и събития. Към знанията се привързват фотографии, коментари и препратки към оригинални документи. Вграден Интернет браузер с възможност за класификация и съхранение на Интернет страници.