ГлобалНТ. Счетоводство на община - глобално решение

ГлобалНТ меню

Глобално решение за счетоводството на община


Счетоводството на една община се състои от няколко отделни счетоводства, които са свързани йерархично. Освен счетоводството на самата община и извън бюджетните й сметки в структурата на счетоводствата са включени и второстепенните разпоредители (училища, детски заведения и други), а също и европейските проекти, по които общината е бенефициент.

Задача на общинското счетоводство е не само да осигури контирането на съответните счетоводни документи и да прави необходимите справки, но и да обобщава информацията от всяко ниво на йерархичната структура и да я препредава нагоре по нея в съответния формат.

Глобалното решение, което ГлобалНТ предлага е внедряване на програмен продукт, с който се описва и се управлява структурата на общинското счетоводство. За всяко от съставните счетоводства на счетоводния сървер се инсталира самостоятелен счетоводен продукт ЕкспертНТ Бюджет или ЕкспертНТ Училище. Тези счетоводства имат отделни бази данни и могат да функционират самостоятелно.

ГлобалНТ също има самостоятелна база данни, но едновременно с това има достъп и до базите данни на всички счетоводства от структурата. Това дава възможност на ГлобалНТ да обобщава информацията по зададената структура и да я предава обобщена на ръководството и на висшестоящите организации в подходящ формат.

ГлобалНТ може да активира програмата на всяко едно от съставните счетоводста. При натискане на съответното листо от дървото на счетоведствата, ауторизирания потребител може да влезе в програмата на избраното счетоводство и да работи с нея. Затова ГлобалНТ контролира и достъпа до счетоводната информация и съответните права за достъп на служителите на общината.

При възникване на необходимост като откриване на нов европейски проект ГлобалНТ отваря ново счетоводство и го поставя на подходящо място в структурата. Мястото може да се променя в зависимост от изменение в йерархията или изискване за друга групировка при обобщаване на счетоводните данни.

ГлобалНТ може да обобщава счетоводните записи и на отдалечени счетоводства като кметства, училища и др. За всяко едно от тези счетоводства се прави отделна инсталация на сървъра на общината. Отдалеченото счетоводство се води на локален компютър в сградата на съответната организация. Когато възникне необходимост от обобщаване на информацията, локалният счетоводител изпраща по Интернет архивен файл в общинското счетоводство. Този файл се разархивира на сървъра на общината и данните стават достъпни за обобщаване.

Разработена е и специална версия на програмния продукт предназначена за счетоводствата на училищата "ГлобалНТ Училище". С негова помощ могат да се правят обобщени справки от различни конфигурации на счетоводствата на европейските проекти на едно училище.

В състава на програмния продукт е включен и продукта "Счетоводни знания", в който са описани технологията на работа в счетоводството на общината и нормативните документи, регламентиращи дейността на счетоводителите. В продуктът е вграден Интернет експлорър за директна връзка с интересни сайтове, засягащи дейността на общинското счетоводство.

ГлобалНТ поддържа връзката на счетоводството на общината с разработчика на програмата и да прави автоматично нейните актуализации.