ГлобалНТ. Счетоводство на община - глобално решение

ГлобалНТ меню

Основни функции


Класификатор

Класификаторът дефинира йерархичната структура от счетоводства. Счетоводствата в него са подредени в раздели и групи. Всяко счетоводство има код от няколко цифри и точки, които отразяват нивото на което се намира счетоводството. Класификаторът може да включва теми с три, четири и повече цифрени номера. Свободните номера на групи и счетоводства могат да се използват за въвеждане на нови счетоводства в класификатора.

В менюто "Класификатор" са включени следните функции:
  • Изтриване, добавяне и изменение на счетоводства от класификатора
  • Избор на счетоводство или група счетоводства
  • Печат на избрана група счетоводства
Избор на счетоводства

С избoрът на счетоводства се определя едно множество от счетоводства, данните от които ще бъдат обобщавани. Избраната група от счетоводства може да служи и за по-лесно избиране на индивидуални счетоводства, върху които ще се извършват индивидуални операции.

Обобщени справки на избраните счетоводства

ГлобалНТ може да обхожда избраните счетоводства и да прави обобщени справки. Справките се правят на базата на въведените документи в отделните счетоводства.

Индивидуални операции със счетоводствата

Едно счетоводство може да бъде избрано за да се видят неговите индивидуални данни и състоянието на базата данни по месеци. Програмата на избраното счетотоводство може да бъде активирана или да се актуализира с последната версия.