ГлобалНТ. Счетоводство на община - глобално решение

ГлобалНТ меню

Начин на работа


Избор на счетоводства за обобщаване

След като е създадена структурата на счетоводствата може да се осъществи обобщаване да информацията от избрани счетоводства. Избирането се прави на цяла група или подгрупа от структурата, но може да се доуточни като се изключат някои конкретни счетоводства. Така на практика може да се обобщи информацията на произволен разрез от структурата.

Натискането върху определена група от структурата ще избере всички счетоводства, които са включени в нея. Данните на избраните счетоводства ще се покажат в панела "Избрани счетоводства". Нова група или подгрупа може да се допълни към избраните като се натисне бутона "+" и след това се избере някоя група от предложения списък. Изключването на конкретно счетоводство от групата на избраните става като се кликне върху неговия ред едновременно с натискането на клавиша "Ctrl".

Обобщени справки на избраните счетоводства

ГлобалНТ може да обхожда избраните счетоводства и да прави обобщени справки. Справките се правят на базата на въведените документи в отделните счетоводства. От менюто на програмата мога да се изберат следните обобщени справки:
 • Оборотни ведомости
 • Бюджетни справки
  • Касово изпълнение на бюджета
  • Бюджетни приходи
  • Бюджетни разходи
  • Форма 15Б
 • Просрочени задължения
След избора на конкретна справка ГлобалНТ обхожда всички избрани счетоводства и показва обобщента справка на екрана. Операторът може да избере да разпечати справката, да я запише в текстов файл или да я запише в Ексел файл.

Индивидуални операции с посочено счетоводство

Индивидуалните данни на избраните счетоводства се показват в отделни редове от таблицата на панела "Избрани счетоводства". Всеки ред от таблицата може да бъде избран чрез кликане с мишката върху него. Изборът на ред прави съответното счетоводство текущо и предизвиква показването на отворените му месеци и години в таблицата от панела "Отворени месеци и години".

Натискането на бутона "Активиране на програмата" от този панел ще предизвика активиране на счетоводната програма на текущото счетоводство. Показва се началния екран на тази програма и може да се започне нормална работа с нея така както ако е активирана чрез натискане на съответната икона от работния плот на компютъра. След изход от активираната счетоводна програма, ГлобалНТ отново става активна.

Натискането на бутона "Актуализиране на програмата" ще предизвика копиране на последно сваление актуализации от сайта на програмата. Ако няма нови актуализации за текущото счетоводство, този бутон е неактивен.