Ресурсбук България. Свързани ресурси върху гео карти

Търсене на фирма, обект, стока, лице, събитие или сайт

В Ресурсбук има два начина на търсене - търсене по класификатор и детайлно търсене.

Търсене по класификатор

При търсенето по класификатор потребителят само клика върху елементите на класификатора и получава разширен списък от страници. Елементите на списъка съдържат заглавие и анотация на съответна страница. Кликането на заглавието показва страницата, а анотацията служи за ориентация на съдържанието й.

След кликане върху заглавието се показва избраната страница. Тя съдържа описание, снимки, линкове, навигационни бутони и други. Клик върху линковете или навигационните бутони води до показване на друга страница или карта, върху която се изобразява символ, посочващ разположението на обекта на страницата.

Детайлно търсене

Търсенето се осъществява по зададена комбинация от условия върху данните, които характеризират съответните ресурси. При детайлното търсене за задаване на условията се използва форма, съдържаща полета на характеризиращите данни и стойността, на която желаете съответната данни да бъде равна.

Първоначално всички полета са празни, което означава, че за съответните данни не се поставя условие, а в прозореца за намерение обекти са показани всички съответни записи от базата данни. След като се избере дадено поле от формата, Ресурсбук изисква да се въведе стойност, която да се използва за сравнение. Ако дадената стойност е кодирана, тогава се показва меню, съдържащо тези елементи от кодовата таблица, от които се избира желания елемент.

Функцията търси съвпадение на зададени части от данните с тези от описанието на всеки обект. При съвпадение на всички сравнени данни, даденият обект се смята за удовлетворил условието и се показва в таблицата за намерените обекти. Колкото повече условия поставяте, толкова по-малък ще бъде списъка с намерените обекти. Избор на обект от този списък ще предизвиква показване на пълните данни за избранта фирма, обект, стока, лице или събитие.

Освен върху полетата от записите на обектите, условие може да се поставя и върху съдържанието на свободния текст към него. В този сучай е необходимо да се въведе логическо условие върху думите от текстовете асоциирани към обектите. Логическото условие е комбинация от думи или части от тях, свързани с логически оператори. Логическите оператори оперират върху логическите стойности 0 и 1, изразяващи липса или наличие на дадена дума в конкретна текстова единица.

Логическите оператори са:

 • & - логическо "И" (конюнкция)
 • | или , - логическо "ИЛИ" (дизюнкция)
 • ! или # - логическо "НЕ" (отрицание)
Няколко примера за логически изрази са показани по-долу:
 • Текстил,Кожи
 • (Памучен,Вълнен)&(#Копринен)
 • България & Гърция

Тънкости при работа с Ресурсбук България

 • Основните елементи на базата данни на Ресурсбук България - фирми, обекти, стоки, лица и събития са свързани по между си. Фирмите и обектите имат лица за контакти, Обектите принадлежат на фирми и предлагат стоки и услуги. Стоките се произвеждат от фирми и се предлагат по обекти. Лицата участват навсякъде - и във фирмите, и в обектите, и в събитията. Събитиятата касаят фирмите, лицата и обектите. Всичко това означава, че при описанието на всяка една от тези категории участват и елементи от другите категории.

  За да се получи цялостност на базата данни, когато се въвежда един обект,свързаните с него обекти вече трябва да са въведени и да ги избираме от списък. От друга страна, спецификата на работа в интернет не позволява да се покажат всички свързани обекти в един списък. Затова изборът на свързан обект става след доуточняване. Най-напред в полето на свързания обект се изписва някаква част от името му, а след това се прави избор от списък на всички обекти, включващи в името си тази въведена част.

 • Основните елементи на базата данни на Ресурсбук България - фирми, обекти, стоки, лица и събития са категоризирани по няколко признака. Имаме различни типове, статуси, категории, групи и т.н. Тези признаци са отворени за допълване, т.е. ако при въвеждане на обект не виждате подходящ признак за него, то можете да го добавите. За целта трябва да изберете от предлагания списък елемента "Друг обект". След като натиснете бутона "Вход", Ресурсбук България ще поиска  да въведете името на новия обект.

 • Стоките се категоризират по три йерархично разположени показатели - група, подгрупа, тип. Групите винаги се показват в списък, но подгрупите и типовете са зависими от избора на по-високото ниво. Затова, когато се избира подгрупа или тип най-напред се избира група, а подгрупите и типовете се доуточняват впоследствие. Желанието за това се декларира чрез избора на елементите "Дай подгрупа" и "Дай тип" съответно. Ако в полетата се установят тези елементи Ресурсбук България, показва само подгрупите и типовете на избраната група и подгрупа съответно.

 • За всеки елемент на базата данни на Ресурсбук България може да укаже местоположението му върху някоя от картите на системата. Освен това текущата карта предопределя и някои стойности по премълчаване като област и град. Затова най-добре е преди въвеждането на данните за някой нов обект, да се намерят града и улицата, където той се намира. Така във формата с данните на обекта, имената на областта и града ще се попълнят автоматично. След попълването на данните, натиснете бутона "Място". Това ще предизвика показване на текущата карта и вие можете да посочите мястото на обекта върху нея.

 
  Снимки от Ресурсбук
 
 
  Линкове (връзки) към други ресурси
 
W6274 Ресурсбук България. Мрежа от клъстъри за знания, бизнес и търговия Интернет Начало Виж 
F10 Категории фирми в Ресурсбук Фирми Индекс Виж 
O10 Категории обекти в Ресурсбук Обекти Индекс Виж 
W10 Категории WEB сайтове в Ресурсбук Сайтове Индекс Виж 
S10 Категории стоки в Ресурсбук Стоки Индекс Виж 
P10 Категории лица в Ресурсбук Лица Индекс Виж 
E10 Категории новини и събития в Ресурсбук Събития Индекс Виж 
W71431 Интернет. Портали Сайтове Раздел Виж 
 
 

 
 
 
Google