АвтостопанствоНТ. Програма за автостопанство

АвтостопанствоНТ меню

    Характеристики на програмата АвтостопанствоНТ

АвтостопанствоНТ е програмен продукт за управление, диспечериране, наблюдение и контрол на автопарка на предприятията и операциите по извършване на превози на товари и доставки.

Превозни средства, резервни части, косумативи

Софтуерът предоставя възможности за регистриране на превозните средства, обслужващия персонал, товарите, контрагентите и тяхните обекти. Към всяко превозно средство могат да се привързват гуми, акумулатори, документи, резервни части и други консумативи. Поддържа се и сервизен склад с резервни части, инструменти и консумативи.

Пътни листа и товарителници

Документите, които отразяват операциите по превозването на товарите са пътни листа и товарителници. АвтостопанствоНТ осигурява тяхното полуавтоматично въвеждане и приключване. На основата на информацията от пътните листа се отчитат изминатите километри и изразходваното гориво. Зареждането на гориво и изразходването на консумативи се отчитат с въвеждането на фактури, стокови разписки и други документи.

Справки за разходи и събития

АвтостопанствоНТ предоставя необходимите справки за пропътувани километри по обекти, автомобили, шофьори, дава информация за икономия или преразход на горива, следи пробег на гуми, смяна на масла, извършвани ремонти и др.

GPS мониторинг

Kъм стандартната версия на AвтостопанствоНТ може да се добави и модул за GPS мониторинг. С помощта на данните получени от монтираните върху превозните средства GPS устройства АвтостопанствоНТ осъществява онлайн проследяване на тяхното движение. Върху екрана на диспечерския компютър се визуализират географски карти, на които се изчертават символи, изобразяващи моментното местоположение и текущия статус на автомобилите. Получените от движението данни се записват в базата данни и са на разположение за последващ анализ на движението.

Данни и дейности обхванати от програмата

  • Регистри на автомобили, персонал, товари, контрагенти, обекти.
  • Маршрутизация и планиране на товарите.
  • GPS наблюдение и контрол на транспортните средства.
  • Товарителници и пътни листа.
  • Разходи за гориво, материали, консумативи, застраховки и такси.
  • Графици за техническа поддръжка и ремонт на автомобилите. Периодични събития.
  • Складови наличности от резервни части, консумативи и оборудване.
  • Справки и архивиране.

АвтостопанствоНТ е интегриран с ERP системата ФирмаНТ, но може да функционира и самостоятелно.