АвтостопанствоНТ. Програма за автостопанство

АвтостопанствоНТ меню

Начин на внедряване на програмата


Копиране на инсталационния пакет от Интернет

Копирайте инсталационния пакет на АвтостопанствоНТ от Интернет сайта на програмата в работна папка на вашия компютър. Копирането се извършва автоматично след кликване върху съответния линк от страницата "Копиране". Можете да копирате или файл ANT_INST.EXE, или файл ANT_INST.ZIP. Файлът ZIP се копира само, ако вашата антивирусна програма не позволява да се копират ЕХЕ файлове.

Инсталиране на програмата

Разархивирайте инсталационния пакет на програмата в работна папка. Ако сте копирали файла ANT_INST.EXE просто кликнете върху него два пъти и той ще се разархивира. Ако сте копирали ANT_INST.ZIP, ще се извика програмата ZIP и вие трябва да посочите работната папка, в която пакетът да се разархивира.

Разархивираният инсталационен пакет съдържа 10 файла, единият от които е SETUP.EXE. Това е инсталиращата програма, която като се кликне два пъти ще се активира. Следвайте инструкциите й като натискате бутона Next(Следващ). В резултат програмата АвтостопанствоНТ ще се инсталира в папка "Program files\AvtoStNT" и на екрана (работния плот) ще се появи иконата на програмата. Ако желаете инсталация в друга папка, посочете тази папка по време на инсталацията.

След инсталиране активирайте програмата като кликнете два пъти върху иконата й. На монитора ще се появи основния екран на програмата.

Данни за вашата фирма

Първата работа след инсталацията е да въведете данните за вашата фирма. Тези данни се използват при генериране на фактурите и другите изходни документи, както и при различните видове справки. Въвеждането им става чрез функция "Данни за фирмата" от менюто "Базови данни". Изборът на функцията показва върху екрана формата "Фирмени данни".

Като примерни данни в инсталационния пакет са въведени данните за Мултимедиа ООД. Заместете ги с данните за вашата фирма. Заместването става като посочите данната в списъка отляво и въвеждате нейната нова стойност в полето "Нова стойност на текущия ред". С клавиша Enter се потвърждава въведеното, замества се старата стойност с новата и се прехвърля маркировката в следващото поле.

Въвеждане на информация за автомобилите

За всеки автомобил от автостопанството се отваря досие, което съдържа информация за него. Въвеждат се основните му данни като марка, модел, регистрационен номер и други идентификационни номера. Въвеждат се също габаритни и полезни размери, вид използвано гориво и разход на 100 километра. Към всеки автомобил се асоциират и неговите шофьори, а също и гуми, акумулатори и други инструменти и консумативи.

Въвеждане на информация за стоките

В АвтостопанствоНТ има два вида стоки. Стоки като товари, които се превозват от автомобилите и стоки като гориво, консумативи и резервни части за автомобилите. Двете групи се различават само по това, в кой вид склад се намират. Всеки автомобил може са разглеждат като особен вид склад, в който са заприходени гумите, акумулаторите и другите инструменти и консумативи монтирани или асоциирани с него. В програмата, когато се говори за стоки се разбира, че става дума и за двата вида стоки.

Най-добре е записите с данните за всяка една стока да се въведат още при внедряването на системата. Записите на някои по-екзотични стоки могат да се въвеждат и по време на въвеждането на документа за тяхната доставка, но това би трябвало да е изключение, а не правило.

След избиране на функцията “Стоки”, АвтостопанствоНТ показва таблица с всички въведени стоки. С натиснето на бутона “Добави стока” под таблицата със стоките, АвтостопанствоНТ показва нова стокова форма с празни полета. След попълването на данните за стоката и натискане на бутона “ОК”, новата стока се включва в таблицата със стоките.

Изборът на дадена стока от списъка със стоки може да се използва и за изтриване или редакция на данните за дадената стока. За по-лесно изменение на данните на повече от една стока може да се използва и таблицата на стоките. Тя се получава като се натисне бутона “Таблица”. В талицата на стоките курсорът скача по редовете и колоните и може да се пише директно в полето показано от него.

Въвеждане на информация за контрагентите

Данните за доставчици и клиенти могат да се въведат предварително или по време на попълването на документите за доставки и продажби. Търсене, добавяне и изменение на данните за партньорите се осъществява чрез функцията “Партньори” от меню "Базови данни". Принципите на работа на работа с формите за търсене, показване и добавяне на фирми са аналогични на тези при съответните форми за стоки.

Данните за материално отговорните лица(МОЛ) от фирмите доставчици и клиенти могат да се въведат предварително или по време на попълването на документите за доставки и продажби. Те се свързват със съответните фирми и след избора на контрагента в полето на МОЛ се показват само имената на служителите от избраната фирма. Търсене, добавяне и изменение на данните за лицата партньори се осъществява чрез функцията “Лица” от меню "Базови данни".

Начин на работа с програмата

След приключване на подготвителните функции по внедряване, програмата е готова за ежедневна работа. Основно тя се състои във въвеждане на документи, които да отразяват движението на стоките и извеждание на необходимите справки за тях.