АвтостопанствоНТ. Програма за автостопанство

АвтостопанствоНТ меню

    Основни функции на програмата


Поддържане на базовите данни

Функциите за подържане на базовите данни записват, търсят, показват, редактират и печатат данните на следните таблици:
 • Автомобили
 • Стоки
 • Класификатор на стоките
 • Партньори (фирми доставчици и клиенти)
 • Обекти на доставчици и клиенти
 • Лица - служители на фирмите партньори
 • Номенклатури - използваните номенклатури групирани в кодови таблици.
 • Данни за фирмата потребител – параметри, адреси, настойки, банки и т.н.
 • Служители – лицата, работещи с програмата и материално отговорните лица.

Транспортни и складови операции
 • Издаване и приключване на пътни листа
 • Издаване на товарителници
 • Зареждане на гориво
 • Доставка на резервни части и консумативи
 • Прехвърляне на резервни части и консумативи
 • Изписване на резервни части и консумативи

Справки
 • Изразходвано гориво - полагащото се и изразходваното количество гориво на базата на изминатите километри за избран автомобил;

 • Направени разходи - видове разходи за резервни части, консумативи, застраховки;

 • Предстоящи събития - действия предизвикани от изтичане на експлоатационни лимити;

 • Оборотна ведомост – дава информация за началния остатък, приходите, разходите и крайния остатък на избраната група стоки;

 • Подробна оборотна ведомост – дава информация за документите, които са формирали приходите, разходите и крайния остатък на избраната група стоки;

 • Наличности – дава информация за наличностите към дадена дата на избраната група стоки;

 • Заприходяване - дава информация за документите, които са формирали приходите на избраната група стоки;

 • Изписване - дава информация за документите, които са формирали разходите на избраната група стоки;

Архивиране
 • Архивиране на базата данни на текущия месец.
 • Възстановяване на базата данни от избран архив.
 • Избор на текуща година
 • Откриване на нова година
 • Статус на базата данни