АвтостопанствоНТ. Програма за автостопанство

АвтостопанствоНТ меню

Начин на работа с програмата


Въвеждане на пътни листа

Въвеждане и приключване на пътни листа е основната дейност при работата с програмата "АвтостопанствоНТ". Всеки пътен лист се състои от "шапка", в която пътният лист се идентифицира и три страници, в които се описва маршрута на превоза, документите на превоза и евентуални бележки на контролните органи. Ръчното въвеждане на пътните листа се осъществява от функцията "Издаване на пътни листа" от меню "Операции".

Когато пътните листа се въвеждат ръчно програмата показва формата "Пътен лист". Най-напред трябва да се попълнят полетата от шапката на пътния лист, а след това да се попълни маршрута на превоза. Курсорът скача в следващото поле на формата след като текущото поле се попълни и се натисне "Enter". Програмата предлага стойности по премълчаване и проверява валидността на всяко поле.

При попълване на етапите от маршрута на превоза програмата предлага списък от етапи включвани в предишни маршрути. При избор на някой от тях автоматично ще се попълнят полетата "От", "До", "Разстояние" и "Тип разход". Възможно е и избор на цялостен маршрут от вече приключените пътни листа.

След попълване на всички полета от формата, документът се въвежда с натискане на бутона "Запис на документ".

Приключване на пътни листа

Пътните листа листа могат да бъдат приключени веднага след издаването им. Но в повечето случаи те се приключват след извъшването на превоза, когато се засичат показанията на одометъра и се знаят времената на тръгване, пристигане и престой.

На базата на информацията от приключените пътни листа се отчитат изминатите километри и изразходваното гориво.

Въвеждане на товарителници

За всеки получател на товарите от един курс се формира отделен документ "Товарителница". Товарителницата се привързва към съответния пътен лист. Към един пътен лист може да има няколко товарителници.

Товарителниците се въвеждат чрез функцията "Товарителници" от меню "Операции". Товарите включени в една товарителница могат да се въвеждат ръчно, но могат да се вземат и автоматично от съответния документ за изписване от склада.

Зареждане на гориво и заприходяване на консумативи

Зареждането на гориво и заприходяването на консумативи се отчитат с въвеждането на съответните, фактури, стокови разписки и други документи. При заприходяването всеки автомобил може са разглежда като особен вид склад, в който се заприходяват гумите, акумулаторите и другите инструменти и консумативи монтирани или асоциирани с него.

Изразходваното гориво се отчита на базата на информацията от пътните листа за изминатите километри и съответните разходни норми. При подмяна или бракуване на гумите, акумулаторите и другите инструменти и консумативи монтирани или асоциирани с автомобилите се извършва съответната операция за тяхното изписване или преместване на друго място.