БюджетНТ. Счетоводство на община - глобално решение

БюджетНТ меню

Характеристики на програмата

  • Счетоводната програма за общини и бюджетни предприятия "ЕкспертНТ Бюджет" е специализирана версия на счетоводната програма "ЕкспертНТ". В нея е включен специализиран сметкоплан за общини и бюджетни предприятия и са добавени справките за касовото изпълнение на бюджета и за набраните бюджетни приходи и разходи по параграфи.

  • Сметкопланът е с подходящо развита аналитичност на нормативно зададените синтетични сметки.

  • Счетоводните записи се правят без автоматично приключване на сметките от 60-та група. Включени са разнообразни хронологични описи и справки за тях.

  • Осчетоводяването на ДДС се прави в подходяща подсметка на сметка 4511. Програмата прави автоматично файловете за ДДС дискетата и разпечатва необходимите ДДС дневници и декларации.

  • ЕкспертНТ Бюджет прави месечни и годишни оборотни ведомости и главни книги, а също така и разнообразни аналитични справки.

  • Има възможност за архивиране на потребителските даннови файлове и получените архиви да се използват за възстановяване на предишно състояние на базата данни или за пренасянето й на други компютри.

  • ЕкспертНТ Бюджет е удобна система за работа под Windows. Дава възможност и за зареждане на салда и счетоводни операции от базата данни на ДОС програма.

  • ЕкспертНТ Бюджет има специализирана версия "ЕкспертНТ Училище" за училищни счетоводства, работещи с делегирани бюджети.

  • ЕкспертНТ Бюджет е основа на продукта "ГлобалНТ Община", който обобщава данните от всички счетоводства на общината.