ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

Счетоводната програма "ЕкспертНТ" е професионален програмен продукт, който обхваща всички области на счетоводната дейност. Програмата е лесно настройваема към индивидуалната специфика на различни счетоводства. ЕкспертНТ има интуитивен потребителски интерфейс и с програмата се работи леко и удобно.

ЕкспертНТ има следните характеристики:

 • Сметкоплан с неограничена аналитичност в ширина и дъбочина.
  В състояние да води на отчет десетки хиляди номенклатури.

 • Въвеждане, търсене, преглед и изменение на счетоводни документи.
  Контировка по предварително приготвени шаблони.
  Автоматично осчетоводяване от текстови и Ексел файлове.
  Разнообразни хронологични описи и справки за счетоводните записи.

 • Автоматично генериране на файловете за ДДС дискетата и разпечатване необходимите ДДС дневници и декларации.

 • Амортизационни планове, данъчен и счетоводен амортизационнен план. Амортизационни операции. Инвентарна книга.

 • Месечни и годишни оборотни ведомости и главни книги. Баланс, отчет на приходите и разходите, отчет на паричните потоци. Разнообразни аналитични справки по подсметки и партиди.

 • Едновременна работа в различни периоди. Архивиране и възстановяване на потребителските даннови файлове. Връзка с програмите СкладНТ, ЗаплатиНТ, ФактуриНТ и други икономически програми.

 • Зареждане на салда и счетоводни операции от текстови, Ексел и DBF файлове.


При проявен интерес - натиснете долния бутон за да изпратите имейл за въпроси и допълнителна информацияСвързани програми