ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ЗА ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

Начисляване на ДДС от получателя на доставки на стоки от Приложение 2, част 2

На основание чл.82, ал.5 ЗДДС ДДС е изискуем от получателя - регистрирано по ЗДДС лице, в случаите на чл.163а ЗДДС независимо дали доставчикът е данъчно задължено лице (ДЗЛ) или данъчно незадължено лице (ДНЗЛ).

На промените на основание чл.163а ЗДДС, когато българска фирма продава ЗТК, посочени в Приложение No 2, част 2, в България на друга българска фирма, регистрирана по ЗДДС, доставчикът ще издаде фактура, в която няма да начисли ДДС. Основанието за неначисляване на ДДС, което ще бъде посочено във фактурата за доставка на стоката е „обратно начисляване чл.163а, ал.2 ЗДДС“.

Независимо, че данъкът се начислява от получателя, доставчикът на стоки от Прил.2, част 2 има право на пълен данъчен кредит за начисления му ДДС за покупка на стоки, които използва за тези доставки.

Съгласно чл.163б ЗДДС получателят по доставката на ЗТК по Прил.2 начислява ДДС с протокол по чл.117 ЗДДС. В зависимост от статута на доставчика - ДЗЛ или физически лица - ДНЗЛ са описани различни реквизити и срокове за издаване на протокола за самоначисляване на ДДС:

 • Когато доставчикът е ДЗЛ получателят следва да издава протокол в 15 дневен срок от получаването на всяка фактура за конкретната доставка.

 • Получателят следва да издава общ протокол за всички доставки, за които данъкът е станал изискуем през съответния данъчен период, когато доставчици са физически лица, които не са данъчно задължени. Този протокол се издава на последния ден на съответния данъчен период.

Документиране и отчитане

Във връзка с механизма на обратно начисляване при доставките на отпадъци и ЗТК по Прил.2 към ЗДДС е създаден нов чл. 97а ППЗДДС, който регламентира документирането и отчитането на тези доставки. В чл. 97а, ал. 1 ППЗДДС е посочено, че доставките на стоки и/или услуги, по Прил.2 се посочват в новосъздадената колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“ на дневниците за продажби и покупки.

За различните части на приложението са въведени отделни кодове:
 • а) код '01' за доставки на стоки и/или услуги по част І - отпадъци;
 • б) код '02' за доставки на стоки по част ІІ - зърнени и технически култури.

Доставчикът и получателят осчетоводяват фактурата и протоколът така:
 • Доставчикът на стоки и/или услуги по Прил.2 към ЗДДС, посочва във фактурата за доставката и известията към нея като основание за неначисляване на ДДС „обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 ЗДДС“. Съгласно чл.97а, ал.3 ППЗДДС доставчикът отразява издадените фактури и известията към тях в дневника за продажби, като не попълва сметка 4532 „Начислен ДДС на продажбите“, когато получателят по доставката е регистрирано по ЗДДС лице. Доставчикът не попълва ДДС, защото за тези доставки данъкът се начислява от получателя.

 • Регистрираният по ЗДДС получател отразява издадените протоколи по чл.117 ЗДДС (доставчикът е ДЗЛ, регистрирано по ЗДДС ) или чл.163б, ал.1, т.2 (доставчиците са физически лица, нерегистрирани по ЗДДС), като:

  а) Когато протоколът се осчетоводява като продажба в полето "Вид сделка" се посочва "Получени доставки по чл.82, ал.2-5".

  б) Когато протоколът се осчетоводява като покупка в полето "Вид сделка" се посочва
  • "Пол.доставки,ВОП,внос с пълен ДК", ако получателят има право на пълен ДК.
  • "Пол.доставки,ВОП,внос с част. ДК", ако получателят има право на частичен ДК.
  • "Пол.доставки,ВОП,внос без ДК", ако получателят няма право на данъчен кредит.

  Същевременно освен протокола, с който се начислява ДДС при получени доставки по Прил.2 към ЗДДС, регистрираното лице - получател трябва да отрази получената фактура или известия към нея в дневника за покупките, като попълва само данните в колони от 1 до 8а на дневника за покупките. За да се постигне това в контировката не се пише нищо(за да се излъже програмата се пише в дебита 501=0.01 и 501=-0.01).

Осчетоводяване по готови шаблони

Контирането на протокол по чл. 117 издаден при ВОП може да се осъществи по готови шаблони. Имената на шаблоните са съотвтно "Протокол по чл.117 - Покупка" и "Протокол по чл.117 - Продажба". След избора на някой от тези шаблони, програмата иска цялата сума на дебита и я разпределя по сметки 4531, 4532 и 4535 в съответната пропорция. Осчетоводените протоколи могат да се разпечатат за архива.


Свързани програми