Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Начални (месечни) салда


Предназначението на тази функция може да се разглежда в няколко аспекта:

1. Чрез нея се въвеждат началните салда по съответните аналитични сметки при прехода от ръчно към автоматично счетоводство.

За тази цел е необходимо да се направи следното:
  • осветява се полето "Подготовка" от главното меню. Натиска се Enter;
  • появява се меню. Осветява се полето "Начални салда". Натиска се Enter;
  • появява се екрана "Салда по синтетична сметка";
  • в полето "Сметка" се изписва номера на сметката, на която ще въвеждаме началните салда. Ако вече са въвеждани начални салда, то те се изписват в съответните полета.
В случай, че е необходимо да се въведат салдата по синтетична сметка, която няма аналитични сметки, съответните стойности на началното салдо за годината и съответно дебит оборотите и кредит оборотите се въвеждат директно по съответните полета. Това става като курсорът се премести в началото на съответното поле и се въведе стойността му. Натиска се Enter.

Окончателното записване на месечните салда се осъществява чрез натискане на бутон "Запис". След това полетата се изчистват и курсорът скача в поле "По сметка". Въвеждането на нов номер на синтетична сметка ви позволява да продължите с въвеждането на нейните месечни салда.

Ако към съответната синтетична сметка има аналитични сметки, ЕкспертНТ изчислява стойността на всички наличности по аналитичните сметки и я визуализира в полето "Аналитична сума". Добавяне, изменение, изтриване и преглед на аналитичните наличности може да се извърши чрез натискане съответно на бутоните “Добави наличност” и “Търси наличност”.

Във всички случаи след натискане на бутон, операциите се извършват в следната последователност:
  • на екрана се изписват аналитичните сметки към съответната синтетична сметка. Осветява се съответната сметка и се натиска Enter;

  • появява се меню, съдържащо аналитичните показатели към съответната аналитична сметка.

  • Последователно се въвежда необходимата информация по отделните показатели на аналитичната сметка, като се осветяват съответните полета и чрез клавиатурата се въвеждат съответните данни.

Съответната стойност по аналитичната сметка към момента на осчетоводяване чрез системата ЕкспертНТ е въведена и включена в синтетичната.

ЗАБЕЛЕЖКА: За съответствие между стойностите по синтетични и аналитични сметки същата стойност следва да се въведе и като начално синтетично салдо към съответния месец.

2. Предназначението на функцията е също така да отразява в нагледен вид съответните значения по начални салда "Дебит" и "Кредит" и "Дебит оборот" и "Кредит оборот" за всеки месец, което позволява на счетоводителя да следи движението по всяка сметка. В този смисъл екранът "Салда по синтетична сметка" изпълнява ролята и на справка, отразяваща динамиката в измененията по месеци за всяка синтетична сметка. Това е възможно тъй като оборотите за текущия месец и началните салда на следващия се попълват автоматично от функцията "Приключване".

3. Препоръка: Въведете началните салда по сметките като крайни салда в месеца предшестващ този от който ще започнат да се въвеждат първичните счетоводни документи чрез ЕкспертНТ. Това е удобно, защото в този предишен месец ще имате в чист вид началните салда по сметките, без те да се променят от оборота (счетоводните записи). За този предишен месец може да се изкарат годишна оборотна ведомост, отчет за приходи и разходи, баланс и др. На тази база се прави проверка за верността на въведените начални салда и при положение, че са въведени правилно, може да се създаде следващ месец от който да се започне работа.