Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


АМОРТИЗАЦИИ. Общи положения


Амортизация е пренасяната част от стойността на актива в разходите за дейността през срока на практическото му използване. Амортизации се начисляват на дълготрайните материални и нематериални активи с изключение на земите и горите, паметниците на културата, както и на тези, които са напълно амортизирани.

Предприятието самостоятелно определя и ръководи амортизационната си политика в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националния счетоводен стандарт No 4.

Предприятията разработват и утвърждават амортизационен план за всеки амортизируем актив, който съдържа следните минимални реквизити:
 • дата на придобиване
 • дата на въвеждане в експлоатация
 • полезен срок на годност
 • отчетна стойност
 • ликвидационна (остатъчна) стойност
 • амортизационна сума
 • метод на амортизация
 • годишна амортизационна норма
 • годишно амортизационна квота по години
 • данъчна амортизационна квота
 • балансова стойност
 • дата на отписване

Въз основа на индивидуалните амортизационни планове за всеки актив се съставя обобщен амортизационен план за годината със следното съдържание:
 • номер поред
 • номер на групата
 • наименование
 • инвентарен номер
 • годишна амортизационна квота,в т.ч. по месеци
 • начислената до момента амортизация
 • балансова стойност

Могат да се прилагат различни методи на амортизиране като в годишния отчет се посочва избрания. Основните методи са линеен и нелинеен. Прилагането на нелинеен метод има няколко разновидности.