Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Работа с модул ДДС


Използва се базовия екран счетоводен запис, който беше разгледан в глава "Счетоводен запис". В него се влиза чрез менюто "Счетоводни записи" и функцията "Счетоводен запис". Екранът позволява въвеждането на информация за съответния документ, използван за отчитането на сделките по смисъла на Закона за ДДС. Той е съобразен с реквизитите на документите, регламентирани в закона.

Типът на документите се избира с помощно меню, което се появява на екрана при условие, че е осветено полето "Вид документ" и се натиснат едновременно клавишите Alt и стралка надолу. Менюто съдържа различни възможни видове първични документи, някои от които нямат пряко отношение към ДДС. Това е така, защото базовият екран е унифициран за счетоводни записи на всички първични счетоводни документи. Чрез придвижване на курсора надолу и нагоре се избира съответния тип на документа, използван за осчетоводяване на съответната сделка, отнасяща се до ДДС: фактура, митническа декларация, дебитно известие, кредитно известие, протокол (например за бракуване, който е основание за начисляване на ДДС и пр.).

Системата позволява по желание на счетоводителя, да бъдат включени и други типове документи, които не се съдържат в менюто. Това може да стане по начина, описан в глава 2. Попълването на полетата "Номер", "Дата", "Номер папка", "Номер в папката" става по описания в глава "Счетоводен запис" начин.

Смисълът на полетата "Контрагент" и "Данъчен номер" се определя от това дали сделката е покупка или продажба. При покупка контрагентът е изпълнител по сделката, а при продажба – получател. Затова при натискане на бутона F1 или на клавиш F1 ако сделката е покупка на екрана се появява таблица с изпълнителите, а при продажба – на получателите. Ако контрагентът не фигурира в тези таблици, то неговото име и данъчен номер могат да се въведат директно в съответните полета.

Полето "Вид на сделката" съдържа две групи сделки "Вид сделка с изпълнител", "Вид сделка с получател". Ако контрагентът е изпълнител, а ние сме получател на стоката или услугата, системата дава възможност за достъп само до група "Вид сделки с изпълнител". Това става след като курсорът се установи на полето и се натиснат едновременно клавишите Alt и стрелка надолу. Появява се помощно меню; Чрез преместване на блоковия курсор нагоре и надолу се определя конкретният вид на сделката. Натиска се Enter и видът на сделката автоматично се изписва на екрана.

Ако контрагентът е получател, операциите са аналогични, като съответно се появява помощно меню "Вид сделка с получател", от което се подбира съответният вид сделка. С попълването на тези полета приключва въвеждането на информация, отнасяща се до първата част на екрана - идентификация на счетоводния документ.

Втората част се отнася до счетоводните операции, които се извършват на базата на този документ. Полето “Пореден номер на операцията” служи за разделител между горната и долната част на екрана. Позиция 0 на полето разрешава движение на курсора в горната част, позиция (1) позволява преминаването на курсора в долната част. Позициите 0 и 1 се променят с натискането на клавиша Enter. В случай, че от един първичен документ произтичат повече от едно записвания, промяната на поредния номер става автоматично, както беше посочено в глава "Счетоводен запис".

Полето “Име на счетоводната статия” дава възможност за кратко описание на извършваната операция.

Осчетоводяване на различни видове сделки на покупките

Ако сделката е покупка са възможни следните варианти:
 • 7.1 Сделка с регистрирано лице по ДДС с право на данъчен кредит

  При осчетоводяването на такъв вид сделки е за предпочитане да се започне осчетоводяване на кредитната страна на записа, като съответната сметка се кредитира с общата стойност на покупките, включително ДДС.

  След това се дебитира съответната сметка (сметки) със стойността на сделката, както и сметка 4531 "Начислен данък за покупките", със сумата на данъка върху добавената стойност, записан в данъчната фактура, издадена от изпълнителя.

  Осчетоводената сделка се отразява автоматично в дневника на покупките като общата стойност на покупките, включително ДДС, отразена в кредитната част на операцията, се изписва в колона 4 на Дневника. Стойността на сделката "Без ДДС" от дебитната част се записва в колона 7, I ред, а размерът на данъчния кредит, с който е дебитирана сметка 4531 се изписва в колона 7, II ред.

 • 7.1.* Сделка с регистрирано лице по ДДС с частичен кредит

  Осчетоводяването на операцията е подобно на описаното т. 7.1 със следните разлики: автоматично се попълват съответните колони за частичен кредит; при приключването се кредитира с/ка 4531 със сумата на кредита, който не подлежи на приспадане.

 • 7.2. Сделка с регистрирано лице по ДДС без право на данъчен кредит

  Осчетоводяването на операцията е подобно на описаното в т. 7.1. с тази разлика, че не се дебитира сметка 4531. Общата стойност на покупката, включително ДДС, отразена в кредитната част, се посочва в колона 4 на Дневника за покупките и същата сума (общата сума) от дебитната част на записа се отнася в колона 5.

 • 7.3. Сделка с нерегистрирано по ДДС лице и освободени сделки

  Осчетоводяването на такъв тип сделки е аналогично на посоченото в т. 7.2. В този случай автоматично се попълват колоните 4 и 5 от Дневника за покупки.

 • 7.4. Внос с право на данъчен кредит

  Ако в полето "Вид на сделката" бъде изписано "Внос с право на данъчен кредит", то след изход от полетата за идентификация на счетоводния документ се появява помощно меню.

  Светещият курсор се предвижда последователно надолу, като едновременно с това се попълват и съответните цифрови данни.

  Това става по следния начин:
  • светещият курсор е на позиция "Сума по фактура", използвайки клавиатурата в него се въвежда съответната стойност в цифри. Натиска се Enter.

  • стойността е въведена. По аналогичен начин се попълват и останалите стойности.

  • след като се излезе от менюто продължава попълването на долната част на екрана с осчетоводяването на отделните операции, произтичащи от основния документ, в т.ч. отразяването на размера на данъчния кредит по сметка 4531.

  В дневника за покупките автоматично се извършват следните записи съгласно НСС 25:
  • стойността в лева по доставна фактура се изписва в колона 4 и колона 10.

  • платените суми по митническа декларация без ДДС се изписват в колона 4 и 10.

  • платеният по митническата декларация данък върху добавената стойност се изписва в колона 4 и колона 11.

  • в колона 4 и колона 10 се посочва разликата между стойността по фактурата в левове и митническата облагаема стойност.

  • курсовата разлика се посочва в колона 4 и колона 10.

  Всички стойности по отделните колони от Дневника за покупките се сумират в обща сума за съответния период.

  Пример за отразяване на вноса с право на данъчен кредит:

  • Фактура за доставка Nо 24 от 15 април 2004 г.
  • Доставена е стока на стойност 10 000 щатски долара.
  • Стоката е облагаема по Закона за акцизите.
  • Централният курс на БНБ на 15 април 1994 г. е 44,20 лв. за един щатски долар.
  • Стойността на доставката в левове е равна на 442 000 лв (10 000 щ.д. х 44,20 лв.)

  Митническа декларация Nо.12879 от 1 май 1994 г., съдържаща следната информация:
  • Митническа облагаема стойност - 534 000 лв., определена от митническите власти,
  • като е приета цена на доставената стока - 12 000 щатски долара,
  • и същата е умножена по курса за митнически оценки, приложим за деня - 44,50 лв. за един щатски долар.

  Към плащанията по митническата декларация:
  • Митнически такси = 13350 лв.
  • Мито = 10680 лв.
  • Акциз = 106800 лв.
  • ________________
  • Всичко = 130830 лв.

  • Прибавя се митническата облагаема стойност = 534000 лв.
  • Получава се стойността за определяне на ДДС = 664830 лв.

  Данък върху добавената стойност, определен в митническата декларация 664 830 х 20% = 132966 лв.

  3. Справка за установяване на разликата между стойността по фактура и митническата облагаема стойност, определена от митническите власти.
  • 10 000 - 12 000 = 2 000 щатски долара по курса за митнически оценки 44,50 лв, равно на 89 000 лв.

  4. Справка за установяване на курсовата разлика
  • 10 000 х 44,20 = 442 000 лв.
  • 10 000 х 44,50 = 445 000 лв.
  • Разлика = 3 000 лв.

  Съставяме счетоводен запис, отразяващ операцията за вноса с право на данъчен кредит.

  За целта извършваме последователно действията описани по-долу.
  • От главното меню избираме функцията "Счетоводни записи". Натискаме Enter.
  • Появява се подменюто на избраната функция. Чрез движение на блоковия курсор осветяваме "Счетоводен запис". Натискаме Enter.
  • На монитора излиза базовия екран за съставяне на счетоводни записи.
  • От алтернативното поле “Покупка/Продажба” избираме “Покупка”.

  Поле "Вид сделка" приема значение по следния начин:
  • чрез клавишите със стрелки осветяваме полето и натискаме едновременно клавишите Alt и стрелка надолу.
  • На екрана се появява меню, което в зависимост от това дали операцията е покупка или продажба има различно съдържание.
  • Тъй като в разглеждания пример имаме покупка, в менюто се съдържат видовете сделки за покупка.
  • Позиционираме курсора върху "Внос с право на данъчен кредит" и натискаме Enter.
  • Избраният вид сделка се изписва от системата в полето.

  Курсорът скача в полето “Контрагент”. Тъй като в разглеждания от нас пример ние сме получателите, запълваме полето с името на фирмата продавач и нейния данъчен номер.

  Автоматично е осветено полето с наименование "Вид на документа". Запълване на полето се извършва като се натискат едновременно клавишите Alt и стрелка надолу, когато курсорът се намира в него. Появява се меню, съдържащо всички видове първични документи.

  Позиционираме блоковия курсор чрез клавишите със стрелки върху елемента "Фактура", тъй като информацията за операцията е отразена във фактура и натискаме Enter.

  Чрез натискане на Enter или посредством използване на клавишите със стрелки последователно се осветяват следващите полета . Запълване на поле “Номер на документ”: осветяваме полето и изписваме 24, номерът на фактурата в разглеждания от нас пример. натискаме Enter. Стойността се появява след името на полето "Номер"

  Запълваме полета “Дата на документ”, "Дата на регистрация". "Номер на папката" и "Номер на документа в папката" Натискаме Enter и получаваме достъп до долната част на счетоводния запис.

  На екрана се появява помощно меню. Последователно придвижваме надолу светещия курсор, като едновременно с това въвеждаме съответните цифрови данни.

  Това става по следния начин:
  • Светещият курсор е на позиция "Сума по фактура". Използвайки клавиатурата, въвеждаме съответната стойност в цифри, в случая 442 000 лв; натискаме Enter.
  • осветен е редът "Сума по митническа декларация без ДДС". Въвеждаме стойността - 130830 лв. и натискаме Enter;
  • светещият курсор е на позиция "Фактура-мито". (Разлика между стойността по фактурата в левове и митническата облагаема стойност); изписваме значението - 89000 лв; натискаме Enter.
  • курсорът осветява полето "Курсова разлика"; изписваме стойността 3 000 лв; натискаме Enter.

  Използването на клавиша Enter фокусът се позиционира на бутона "Изход". Всички полета са с въведени стойности. Натискаме Enter и се връщаме в базовия екран за "Счетоводен запис".

  Стойността на поле “Номер на СС” е 1, което ни позволява придвижване върху долната част на счетоводния запис.
  Остава да отразим размера на данъчния кредит по сметка 4531, тъй като считаме, че няма други операции за осчетоводяване.

  Запълване на дебитната страна на счетоводния запис:
  • позиционираме курсора върху мястото за дебитната стойност по сметка 4531 и натискаме Enter.
  • Използвайки клавиатурата, въвеждаме значението на данъка добавена стойност, в случая - 119 669 лв; натискаме Enter и стойността се изписва в съответното място в таблицата на счетоводния запис.

  Запълване на кредитната страна на счетоводния запис:
  • позиционираме курсора върху мястото за номер на сметката, в която ще въведем съответната кредитна стойност.
  • Номерът на сметката може да въведем или чрез непосредствено използване на клавиатурата или чрез избор от помощно меню, съдържащо номерата на всички сметки в сметкоплана. В примера тази стойност вписваме в сметка 508 (Разплащателни чекове); натискаме Enter.
  • Номерът на избраната сметка автоматично се записва в определеното място на счетоводния запис.
  • Светещият курсор е преместен от системата върху мястото за стойност на въведената сметка;
  • натискаме Enter и стойността, записана в дебитната страна, автоматично се записва и в кредитната страна. Въвеждането на тази стойност може да стане и непосредствено чрез клавиатурата, но описания начин е много по-удобен.

  Счетоводният запис, отразяващ вноса с право на данъчен кредит, е съставен. Остава той да бъде записан на диска. За целта натискаме клавиша Enter. Курсорът се позиционира върху бутоните от долния десен край на екрана. Натискаме бутона "Запис на документ ", ако не искаме да съставяме друг счетоводен запис или "Запис на статия " в противния случай.

  В дневника за покупките автоматично се извършват записите, съгласно НСС 25, описани в 7.4.

 • 7.5.* Внос с право на частичен кредит.

  Осчетоводяването е подобно на описаното в т.7.1*.

 • 7.6.Внос без право на данъчен кредит. Осчетоводяването е аналогично на посоченото в т.7.2. и 7.3 В този случай се попълват автоматично колоните 4 и 6 в Дневника за покупките.

 • 7.7. Сделки по чл.33 без право на данъчен кредит
  Това е уникална сделка, която съгласно Националния счетоводен стандарт изисква директно кредитиране на сметка 4359 със стойността на дължимия ДДС, както и попълването на съответното поле от справката-декларация.


8. Варианти на сделки с контрагент-получател(продажби)

 • 8.1. Облагаема сделка

  За предпочитане е осчетоводяването на такъв вид сделки да започне от страната на дебита. По съответната сметка се осчетоводява общата стойност на фактурираната стока или услуга, включително начисления ДДС. В кредитната част ЕкспертНТ автоматично определя размера на дължимия ДДС, с който се кредитира сметка 4532.

  След това се извършват необходимите записи по съответната сметка (сметки) по кредит.

  Ако сделката е с лице, регистрирано по ДДС и в издадената фактура е посочена сума на начисления данък, по-различна от определената по автоматичен път от ЕкспертНТ, (поради закръгления или друга причина) счетоводителя може да промени съответните записи по кредита.

  Пример:

  Общата стойност на продадената стока, включително и ДДС е 1200 лв. Сделката е облагаема.
  Издадена е фактура, в която стойността на стоката без ДДС е закръглена на 960 лв., а начисления ДДС е 240 лв.
  При осчетоводяване на операцията се дебитира съответна сметка с 1200 лв.

  ЕкспертНТ автоматично определя размера на дължимия ДДС равен на 240.00 лв., с която сума се кредитира сметка 4532.

  Операцията приключва с кредитиране на съответната сметка, по която следва да се отнесе стойността на продадената стока без ДДС. След извършването на описаните действия операцията се записва по известния начин.

  Тази операция се отразява автоматично в Дневника на продажбите. Общата сума включително ДДС се изписва в колона 4, стойността на сделката без ДДС в колона 5, а дължимия данък в колона 6.

 • 8.2. Сделки за износ
 • Необлагаема сделка

 • Записът е аналогичен, но в тези случаи не се кредитира сметка 4532.

  В Дневника за продажбите се попълва колоната 4 (обща стойност на сделката, включително ДДС) и съответно колона 8 (сделки за износ) и 9 освободени сделки.>