Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


СКЛАДОВО СТОПАНСТВО. Общи положения


Счетоводният програмен продукт ЕкспертНТ чрез модула си "Складово стопанство" помага на счетоводителя при изпълнение изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството (ДВ, бр. 4/91) и позволява:

1. Заприходяването на активите да става по:
  • цената на придобиване за закупените отвън;
  • по себестойност - за създадените в предприятието;
  • по пазарни цени - за безвъзмездно придобитите.
2. Изписването на материалните запаси да става по един от следните методи, избрани в зависимост от счетоводната политика във фирмата:
  • първа входяща - първа изходяща цена (себестойност);
  • последна входяща - първа изходяща цена (себестойност);
  • средно претеглена цена (себестойност);
  • конкретно определена цена на партиди.