Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Индивидуален сметкоплан


Предварителни бележки

В Националния сметкоплан сметките са подредени в раздели и групи. В него са включени синтетични сметки, отразяващи информацията за състоянието и измененията на активите и пасивите на предприятието.

В зависимост от потребностите от диференцирана информация за анализ и оперативно управление към синтетичните сметки се водят аналитични. Наименованието и съдържанието на аналитичните сметки се определят в съответствие с утвърдените международни и национални счетоводни стандарти, класификатори и номенклатури. Те трябва да осигурят възможност за взаимодействие със статистиката и информация за попълване на счетоводните и статистически отчети.

Предприятията разработват свой индивидуален сметкоплан на базата на Националния сметкоплан, като отчитат специфичните структури и дейности и възприетата организация на счетоводството си.

Изготвянето на индивидуалния сметкоплан е едно от първите и най-важните задачи на всяко счетоводство. В зависимост от това до колко успешно ще бъде изготвен индивидуалният сметкоплан, той ще дава възможност на счетоводителя удобно и бързо да получава необходимата счетоводна информация, от което зависи в значителна степен ефективността от функционирането на съответната счетоводна система.

Индивидуалният сметкоплан може да включва счетоводни сметки с три, четири и повече цифрени номера, както и аналитични сметки, наименовани и подредени според принципите на класификация на сметките в Националния сметкоплан. Свободните номера на групи и сметки могат да се използват за въвеждане на нови сметки в индивидуалния сметкоплан, ако е необходимо за улесняване на информационното обслужване.

При създаване на специфичния сметкоплан се спазват следните принципи:

 • Индивидуалният сметкоплан има йерархична структура, като на най-горно ниво има само синтетични сметки.
 • Към синтетичната сметка могат да се добавят аналитични показатели или да се направят междинни аналитични сметки.
 • Аналитичната сметка се добавя към синтетична или към някоя по-горна анали-тична.
 • Надолу по йерархията аналитичната сметка има произволен брой нива докато не се стигне до показателите.
 • Когато се казва, че дадена синтетична сметка има аналитична разбивка, се има предвид името на съответното аналитично ниво. То се съхранява и в счетоводния запис и трябва да е уникално.
 • Аналитичните показатели могат да се свързват, както към аналитична, така и направо към синтетична сметка.


ЕкспертНТ дава възможности за формиране на индивидуалния сметкоплан, за неговото изменение, допълване, за включването на нови сметки, за изтриването на ненужните и т.н.

В съответствие с изложените принципи ЕкспертНТ позволява да се изгради индивидуален сметкоплан със следната структура:

 • I-ви вариант:
  • Синтетична сметка без показатели, т.е. работи се само с една обща стойност
 • II-ри вариант:
  • Синтетична сметка
   • Показатели
 • III-ти вариант:
  • Синтетична сметка
   • Аналитична сметка
    • Показатели
 • IV-ти вариант:
  • Синтетична сметка
   • Аналитична сметка
    • Показатели
   • Аналитична сметка
    • Показатели
   • .................
    • Показатели


При II-ри вариант в сметкоплана, при "Печат", след номера на синтетичната сметка ще има знак "+ ...".

При III-ти и IV-ти вариант - ако е пропуснато да се направи "Добавяне" на "Показатели" към всяка аналитична сметка от последно ниво на аналитичност, преди номера на аналитичната сметка от последното ниво ще има знак "-", което е сигнал за пропуск в структурата на сметкоплана.