Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

СЧЕТОВОДНИ ЗАПИСИ


Предварителни бележки

Счетоводният запис осигурява функционирането на системата. По правило той се извършва от счетоводителя или от компютърен оператор, който е запознат с основните изисквания към извършваните от него дейности.

Стремежът на създателите на ЕкспертНТ е счетоводният запис да бъде съобразен със следните принципни положения:
  • Да отговаря на изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и на други нормативни положения, свързани с осчетоводяването на стопанските и финансовите операции.

  • Да се извършва върху специален екран, който е разбираем за счетоводителя и близък до основни документи, с които той работи ежедневно.

  • Да бъде опростен, като от една страна бъде сведен до въвеждане само на необходимата информация, а от друга страна, въвеждането на отделни еднотипни, повтарящи се данни или операции да бъде автоматизирано.

В ЕкспертНТ са заложени някои ограничения, които следва да се имат предвид при извършването на счетоводните записи:
  • Не може да се извършва запис по несъществуваща сметка, т.е. която не е включена в индивидуалния сметкоплан.

  • Не може да се извършва запис по сметка, некоректно изградена в индивидуалния сметкоплан.

ЕкспертНТ изисква задължителното попълване на определени полета на екрана със счетоводния запис. В случай, че някое от тези полета не бъде попълнено, системата сигнализира и приканва счетоводителя да въведе липсващата информация.

ЕкспертНТ отказва запаметяване на информацията, ако сумата по дебита не е равна на сумата по кредита. ЕкспертНТ предупреждава преди запаметяване на съответната информация и в случаите, когато едновременно са кредитирани и дебитирани повече от една сметка.