Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


ВАЛУТНО СЧЕТОВОДСТВО. Общи положения


Модулът "Валутно счетоводство" помага на счетоводителя да изпълнява най-точно изискванията на Националния счетоводен стандарт No 14 за отчитане влиянието на промените на валутните курсове. Обменен курс е съотношението, по което валутите на две страни се обменят в даден момент. Обменният курс на БНБ за конкретен ден е централен курс, а към датата на съставяне на годишния отчет е заключителен курс.

Сделките в чужда валута се вписват в счетоводните документи, като се приложи централния курс за датата на сделката. При промяна в обменния курс между датата на сделката и датата на уреждането й, възниква курсова разлика, която се третира като финансов приход или разход.

В края на отчетния период валутните активи и пасиви се оценяват по заключителния курс, както следва:

 а) паричните средства и вземанията в чуждестранна валута - съгласно чл.24 от Закона за счетоводството;
 б) задълженията в чуждестранна валута, съгласно чл.31 от ЗС.

Финансовите приходи и разходи от валутни сделки и от оценка на парични активи във валута се признават за текущия период, когато са от:

 а) покупко-продажба на валута и от погасяване на вземания и задължения;
 б) оценка на парични средства по чл.24 от ЗС.

Финансовите разходи от оценка на вземанията и задълженията по чл.24 и 31 от ЗС се разсрочват за бъдещи периоди в съответствие със сроковете на погасяване, а ако няма такива - в съответствие с момента на фактическото погасяване.

Паричните средства във валута при придобиване се оценяват по централният курс на БНБ за деня, а при тяхното потребление се оценяват по един от следните методи:
  • първи входящ - първи изходящ курс;
  • средно претеглен курс.

Избраният и използваният през годината метод за оценка при потребление на парични средства във валута се оповестява в приложението на Годишния счетоводен отчет.