Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Възможности на модул "Амортизации"


Модулът "Амортизации" дава големи възможности на счетоводителя за амортизирането на дълготрайните материални и нематериални активи.

Модулът позволява:
  • автоматично отчитане на амортизациите и опростено преминаване от ръчно към машинно отчитане;

  • разработване на амортизационния план на базата на различни варианти, които счетоводителят може да проиграе за да избере предпочитания от него;

  • използване на различни методи на амортизация: линеен, процентен, сума на числата, по отработка, константно-дегресивен;

  • възможност за отчитане на преференциите (ако има такива), свързани с признаването за разход на част от стойността на дълготрайните активи;

  • възможност за следене на размера на амортизациите над данъчно признатата норма (в случай, че счетоводителят е заложил амортизационна норма по-висока от данъчно признатата);

  • големи възможности за аналитично отчитане на амортизациите чрез аналитичните сметки към сметки от група 20, 21, сметки 241, 242, 603, сметки от 61 група и пр.;

  • възможност за отчитане на ликвидационната стойност на дълготрайния актив, ако това е необходимо;

  • възможност да се следят във всеки момент амортизационната норма и квота, месечните амортизации, набраното изхабяване, остатъчната стойност и други показатели, а така също и движението по съответните сметки.