Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Счетоводно приключване


Нуждите на управлението на фирмата и удовлетворяване на информационните потребности на нейните контрагенти изискват периодично счетоводството да предоставя обобщена информация за състоянието и промените в активите на фирмата, за финансовото й състояние, за резултатите от отчетния период.

Счетоводното приключване е процес на обобщаване и логическо преобразуване на счетоводната информация с цел адекватно представяне на резултатите от дейността на фирмата. Чл.39 от Закона за счетоводството регламентира, че предприятията съставят годишен счетоводен отчет към 31.12. За отчетен период параграф 2 от ПЗР на Закона за счетоводството приема календарната година 1.01. - 31.12.

Годишния счетоводен отчет, съгласно Закона за счетоводството включва:
 • 1. Баланс - дава информация за финансовото състояние
 • 2. Отчет за приходите и разходите - за ефективността
 • 3. Годишно приложение - съгласно заповед на Министерство на финансите и НСИ

Приключването в по-тесния смисъл на думата, включва следната последователност:
  1.  Приключване на счетоводните регистри - чл.10, ал.4 от ЗС постановява, че регистрите се приключват задължително към 31.12. или към датата на ликвидация, както следва:
  • а)  приключване на аналитичните сметки в спомагателните книги, ако се водят такива;
  • б)  приключване на синтетичните сметки в главната книга:
   • на активните сметки по формулата:
    начално дебитно салдо + дебитни обороти - кредитни обороти =
    крайно дебитно салдо
   • на пасивните сметки по същия ред:
    начално кредитно салдо + кредитни обороти - дебитни обороти =
    крайно кредитно салдо
  • в)  съставяне на годишна оборотна ведомост на синтетичните сметки по метода: начални салда - обороти - крайни салда
 • 2.  Проверяване на задължителните равенства:
  • сборът на началните дебитни салда да е равен на сборът на началните кредитни салда;
  • сборът на дебитните обороти да е равен на сборът на кредитните обороти;
  • сборът на крайните дебитни салда да е равен на сборът на крайните кредитни салда.
 • 3.  Съставяне на отчета за приходите и разходите.
 • 4.  Изготвяне на баланса на фирмата.

Приключване

Счетоводният програмен продукт ЕкспертНТ осигурява чрез функцията "Приключване" автоматизирано:
 • 1.  Начисляване на месечните амортизации, съгласно амортизационния план на предприятието по схемата:
   - Dtс-ка 603/Ktс-ка241
   - Dtс-ки от група 61/Ktс-ка 603
 • 2.  Приключване по ДДС на четирите сметки, свързани със счетоводното му отчитане и попълване на задължителните регистри и справката-декларация.
 • 3.  Пренасяне на крайните салда на отчетния период като начални салда за новия период.

Ако вече е правено приключване на активния месец след избора на функцията "Приключване", системата издава предупредително съобщение, че вече е правено приключване и иска потвърждение за ново приключване. При утвърдителен отговор ЕкспертНТ изтрива всички счетоводни операции, които са направени автоматично при предишното приключване и на тяхно място създава нови. Този начин на работа позволява на счетоводителят да прави приключване по всяко време от месеца.

ЕкспертНТ предоставя възможност на счетоводителя по свой избор, в модула "Счетоводни записи" да приключва сметките от следните групи: 62; 66; 70; 72; 76, които сметки не остават с крайно салдо при приключване. Автоматично от програмата става приключването на сметките от група 60, като се изисква и веднага посочване на сметката за направление на разхода от 61 група. След направено приключване чрез съответните функции за справки, ЕкспертНТ дава възможност да се съставят автоматизирано:
 • главна книга;
 • оборотна ведомост;
 • отчет за приходите и разходите;
 • баланс на фирмата.