Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Движение по сметките, осчетоводяващи ДДС


Системата осигурява движение и приключване на сметките, осчетоводяващи ДДС, в съответствие с изискванията на НСС 25.

Движение на сметките преди приключване на данъчния период

1. Сметка 4531 се дебитира със сумата на начисления данък за получените стоки и услуги, които съгласно Закона за ДДС са с право на данъчен кредит. Сметката се кредитира със сумата на кредита, който не подлежи на приспадане. Тъй като това е една особена операция, чието предназначение е да уравни стойностите, осчетоводени по съответните сметки и тези в справката-декларация, на нея ще се спрем специално по-долу.

ВНИМАНИЕ: Тъй като четирите четирицифрени сметки за осчетоводяване на ДДС се водят с чисти обороти, което изисква данъкът по кредитното известие да се отразява чрез сторнировъчна статия, системата позволява в такива случаи да се работи с отрицателни (минусови числа). Това означава, че при осчетоводяване на съответните стойности, размерът на сторнирания (намаления) чрез кредитно известие данък следва да се въвежда със знак минус.

2. Сметка 4532 се кредитира със сумата на данъка за продадените стоки, услуги и други случаи, които законът предвижда да бъдат облагани с данък.

Движение по сметките, което извършва ЕкспертНТ при изпълнение на функцията "Приключване"

ЕкспертНТ извършва автоматично приключване на сметките, свързани с ДДС 4531, 4532, 4538, 4539. Приключването се състои в следното:
 • закриване на сметка 4531, която се кредитира със сумата на данъка с право на данъчен кредит срещу дебитиране на сметка 4532;

 • закриване на сметка 4532.
  • В случай, че сумата на данъка с право на данъчен кредит превишава данъка за продажбите, ЕкспертНТ кредитира сметка 4532 с размера на превишението срещу дебитиране на сметка 4538;
  • в обратния случай, ако начисления данък за продажбите превишава данъка с право на данъчен кредит, ЕкспертНТ автоматично дебитира сметка 4532 с размера на превишението срещу кредитиране на сметка 4539;

 • крайното дебитно салдо по сметка 4538 представлява размера на данъка за възстановяване;

 • крайното дебитно салдо по сметка 4539 представлява размера на данъка за внасяне.
КАК ДА СЕ ПОСТИГНЕ РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОСОЧЕНАТА В СПРАВКАТА-ДЕКЛАРАЦИЯ СУМА НА ДАНЪКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ИЛИ ЗА ВНАСЯНЕ) И ЗАПИСИТЕ ПО ЧЕТИРИЦИФРЕНИТЕ СМЕТКИ, В СЛУЧАЙ ЧЕ КОЕФИЦИЕНТЪТ В СПРАВКАТА Е РАЗЛИЧЕН ОТ 1?

Естествено е, че ако коефициентът К е по-малък от 1, окончателният резултат по справката-декларация ще се различава от осчетоводеното по четирицифрените сметки. Размерът на тази разлика е равен на размера на непризнатия данъчен кредит. ЕкспертНТ дава много добро решение на този проблем.

Когато се зададе функцията "Приключване" в случай, че горният проблем е налице, т.е. че коефициентът е по-малък от 1, системата пита къде да отнесе неподлежащия за възстановяване данъчен кредит. Това става по следния начин:
 • избира се функцията "Приключване" от главното меню "Счетоводен запис";
 • появява се диалогов прозорец със заглавен текст "Сума на ДДС, която не подлежи на приспадане".
 • Системата показва и размера на тази сума.
 • Едновременно с това се появяват и транзитните сметки от група 60, през която следва да премине тази сума. Съответната сметка се осветява. Натиска се Enter;
 • появява се диалогов прозорец със заглавен текст "Въведете номер на сметка направление за разход". Чрез клавиатурата въвеждаме сметка от група 61. Натиска се Enter.
Системата автоматично кредитира сметка 4531 със сумата на данъчния кредит, което не подлежи на приспадане, приключва сметките и изравнява записите по сметките свързани с ДДС със записите в справката-декларация.

Възможен е случай, когато едновременно сметка 4538 приключва с дебитно салдо, а сметка 4539 с кредитно. Например когато данъка с право на данъчен кредит превишава данъка за продажбите, което означава дебитиране на сметка 4538 с данък за възстановяване. Едновременно с това е възможно директно кредитиране на сметка 4539 (без преминаване през сметка 4532), когато става дума за сделка по чл.33. В такива случаи посочената сума за възстановяване (или за внасяне) в справката-декларация е равна на разликата между крайните салда по двете посочени сметки.

КАК ДА СЕ ПОСТЪПИ В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ОТ ЕДИН ПЪРВИЧЕН ДОКУМЕНТ, ИЗПОЛЗВАН ЗА ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА СДЕЛКИ ПО ДДС ПРОИЗТИЧАТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОПЕРАЦИИ, НЯКОИ ОТ КОИТО НЯМАТ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДНЕВНИКА ЗА ПОКУПКИТЕ(ПРОДАЖБИТЕ)?

Възможно е един документ, който се използва за отчитането на сделки по смисъла на ДДС да има повече от едно счетоводни записвания. Някои от тези записвания могат да имат съпровождащ характер, което означава че нямат непосредствено отношение към записите, които следва да бъдат направени в дневниците и в справката-декларация.

Това налага да се имат предвид някои особености при осчетоводяване на документите, използвани за отчитане на ДДС:
 • 1. Ако осчетоводяването на документ, който се използва за отчитането на ДДС става чрез една счетоводна статия, съответните записвания по дневниците става на базата на направения счетоводен запис.

 • 2. Ако осчетоводяването на документ, който се използва за отчитане на ДДС, става чрез повече от едно счетоводни записвания, тогава счетоводителят е длъжен да посочи, кое (кои) от тези записвания следва да бъдат отразени в дневниците за покупките или продажбите и кои не.

 • ЕкспертНТ е разработен така, че дава възможност всяка отделна сделка по ДДС да намери отражение в дневниците със запис само по един единствен екран (един счетоводен запис плюс запис по допълнително меню само за сделките от внос).

  • 2.1. Ако се осчетоводява сделка с лице, регистрирано с ДДС с право на данъчен кредит, то за отразяването в дневника на покупките е необходим един единствен запис, при който по кредита се посочва стойността, включваща ДДС, по сметка 4531 в дебита се посочва размерът на данъчния кредит и по съответна сметка (сметки) в дебита се посочва стойността на закупената стока или ползваната услуга без ДДС.

   Ако по съответния първичен документ, свързан с тази сделка се правят други счетоводни записвания(операции, статии), то те не следва да се отразяват в дневниците. Затова е предвидена съответна функция в ЕкспертНТ. Използването на тази функция е елементарно.

  • 2.2. Ако се осъществява сделка "Внос с право на данъчен кредит", то за попълването на съответните графи в дневника на покупките е достатъчно само да се изпълни операцията по осчетоводяването на начисления данък добавена стойност по сметка 4531 в дебита и по съответната сметка в кредита, както и да се попълни информацията в помощното меню.(Виж. параграф 7.4.)

   Всички останали счетоводни записвания по съответния първичен документ, отразяващ тази сделка и произтичащите от нея други движения по сметките не следва да се насочват към дневника за покупките, тъй като в него вече е отразена нужната информация, а постъпването на излишна информация ще доведе до грешки.

  • 2.3. При внос без право на данъчен кредит. Начинът за попълване на дневника за покупките е аналогичен с посоченото по-горе, с тази разлика, че с размера на начисления данък се дебитира не сметка 4531, а друга сметка (например от група 60). Разбира се задължително се попълва информацията от помощното меню. Други счетоводни записвания по съответния първичен документ не следва да се насочват към дневника.

  • 2.4. Ако се осчетоводява облагаема сделка и от един документ произтичат повече от една операции, то към дневника следва да се насочи само операцията, отразяваща възникването на вземания от клиента.

   Например:
   • Дебит сметка 411
   • кредит сметка 702
   • кредит сметка 4532.
   Това е операцията, която следва да бъде насочена към дневника.

   Ако по този първичен документ следва да бъде направена друга счетоводна операция. Например:
   • Дебит сметка 503
   • кредит сметка 411,
   то тя не следва да бъде насочвана към дневник.

  • 2.5. При сделките с нерегистрирани лица, с регистрирани лица без право на данъчен кредит, сделки за износ и освободени сделки за отразяване на необходимата информация по дневниците е необходим само един запис, отразяващ разчетните взаимоотношения с контрагента.

Разбира се и когато от един първичен документ произтичат повече от едно счетоводни записвания, ЕкспертНТ осчетоводява всички операции и извършва съответните записвания по сметки, в оборотната ведомост и пр.

Посочените ограничения се отнасят единствено за попълването на дневниците и то в случай, че от един първичен документ, използван за осчетоводяване на сделки по ДДС, произтичат повече от един счетоводни записи, в това число и такива, които имат отношение към движението по сметките, но нямат отношение към попълването на информацията в дневниците за покупките и продажбите и в справката-декларация.