Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Последователност при работата с модул "Складово стопанство"


1. Създават се съответните аналитични сметки, с включени в тях показатели за аналитичност. Начинът на създаване на аналитичните сметки и на включването на аналитични показатели в тях е описан в глава първа. Заедно с конфигурирането на аналитичните сметки се определя и начинът на изписване.

Едно от предимствата на ЕкспертНТ е, че предоставя богати възможности за аналитичност както в ширина, така и в дълбочина във воденето на материалните запаси. Това означава, че счетоводителят може да създаде толкова аналитични подсметки към дадената синтетична сметка, колкото пожелае.

Към всяка аналитична сметка могат да бъдат разкривани неограничен брой аналитични сметки на следващо равнище. Към всяка една от тези аналитични сметки могат да бъдат създавани други и т.н.

2. Чрез функцията "Начални салда" се въвеждат наличностите (материали, стоки и пр.) по синтетични и аналитични сметки. Функцията "Начални салда" е описана в глава първа.

3. Заприходяването на новопостъпилите материали, продукция, стоки и т.н. става чрез функцията "Счетоводен запис", описана в глава втора.

4. Изписването става също чрез функцията "Счетоводен запис".