Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Осчетоводяване на валутните операции


Модулът "Валутно счетоводство" на ЕкспертНТ позволява счетоводно отчитане и следене на всички масово използвани в практиката валутни счетоводни операции. Системата позволява аналитично отчитане по банки, банкови сметки, видове валути, касиери и по други показатели, ако счетоводителят прецени за необходимо. При потребление (изписване) се използват методите конкретна цена на придобиване, среднопретеглена цена на придобиване.

Системата позволява на счетоводителя да води своето валутно счетоводство не по цена на придобиване, а по фиксинга на БНБ. В този случай начинът на осчетоводяване е аналогичен на осчетоводяването по цена на придобиване с тази особеност, че съответните курсови разлики при отчитането на всяка валутна операция следва да се отнасят по сметки 624 "Разходи по валутни операции" и 724 "Приходи по валутни операции".

И при работата с модула "Валутно счетоводство" (така както при модула "Складово стопанство") главното и съществено е да се създадат необходимите аналитични сметки, съдържащи добре подбрани аналитични показатели. И както вече стана дума, ЕкспертНТ предоставя в това отношение наистина големи възможности.