Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Справки, свързани с ДДС


Системата позволява да се извеждат на екран, да се записват на файл и да се разпечатват на принтер следните справки:
  • Дневник на покупките, съобразен с изискванията на НСС 25.
  • Дневник за продажбите също съобразен с изискванията на НСС 25.
  • Справка-декларация за данъчния период.
Извеждането на дневниците на екран става по следния начин: От главното меню избираме функцията "Справки. Натискаме Enter и се появява помощно меню. Чрез движение на блоковия курсор осветяваме най-напред елемента "Справки за ДДС", а след това в появилата се форма и натискаме бутона за съответния дневник, чието съдържание искаме да изведем на екрана.

Преди да натиснем бутона за справката трябва да укажем параметрите за печат. В случай, че желаем да изведем само част от справката, указваме началната, крайната страница или броя редове по следния начин:

Позиционираме курсора върху "Начална страница" и чрез клавиатурата изписваме номера на началната страница, от която желаем да изведем съдържанието на дневника. По аналогичен начин въвеждаме стойности и за крайната страница и броя редове. След указване на частта от дневника, която искаме да получим на екрана, натискаме бутона за съответната справка. Диалоговият прозорец изчезва и на екрана се появява желаното съдържание на съответния дневник.

Отпечатването на принтер става посредством следните процедури:

Извеждаме на екрана целия дневник или тази част от него, която искаме да отпечатаме. След преглеждането на справката са възможни следните варианти:
  • директно разпечатване на принтер,
  • съхраняване във файл (DOS или WINDOWS),
  • изход в Ексел
  • и отказ.
За отказ е достатъчно да се натисне бутона "Изход" от лентата с икони или да се избере функцията "Отказ" на менюто.

За директно разпечатване на принтер е необходимо да се избере функцията "Печат" от менюто ими да се натисне бутона "Принт" от лентата с икони.

За да бъде записана справката във файл е необходимо да се избере функцията "Файл" или един от бутоните с дискета. В този случай трябва да се въведе име на файл, като се използва стандартния диалог за въвеждане име на файл. Разширението на файла е .ТХТ и не е необходимо да се изписва при въвеждането името на файла.

Справка-декларация за данъчния период.

Извеждането на екран на справката става по начин аналогичен на извеждането на дневниците. Преди извеждането на справката-декларация системата изисква да се въведат данните, които не могат да се наберат по счетоводен начин, а също и данъчния период и параметрите за печат.

ЕкспертНТ автоматично попълва цялата необходима информация по справката-декларация за данъчния период.