Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма


Изтриване, добавяне и изменение на синтетични сметки


В системата първоначално са заложени всички сметки, както са посочени в Националния сметкоплан. Това може да се провери чрез функция "Сметкоплан". В процеса на внедряване този сметкоплан може да се измени и допълни и така да създаде индивидуален сметкоплан, който най-добре отразява спецификата на конкретното предприятие.

Изтриване, добавяне и изменение на синтетични сметки се извършва чрез диалогов прозорец на синтетичните сметки. До него се достига след маркиране на съответната сметка от екрана “Структура на индивидуалния сметкоплан” и натискане на бутона "Избор" или на бутона "Добави", ако искате да добавите нова сметка.

След визуализиране на диалоговия прозорец, данновите полета от него са достъпни и вие можете да ги попълвате или редактирате. Достъпни са и бутоните на диалоговия прозорец, които определят вида на желаната операция. Възможни са следните операции: добавяне, изменение и изтриване на синтетична сметка, както и добавяне на аналитични посметки и добавяне на показатели.

За всяка от операциите, трябва да се въведат необходимите параметри. Изпълнението на съответната операция се потвърждава чрез натискане на съответния бутон. Натискането на бутона "Отказ" означава прекратяване на операциите върху избраната синтетична сметка.

Изтриване на синтетични сметки

Очевидно е, че едно конкретно счетоводство няма да работи с всички сметки от въведения в системата Национален сметкоплан. Ненужните могат да бъдат изтрити.

Това става по два начина:
  • натиска се бутона "Изтрий " след като е маркирана синтетичната сметка за изтриване в списъка от сметките на екрана “Структура на индивидуалния сметкоплан”;
  • избира се синтетичната сметка за изтриване от този екран и след показване на формата “Данни за синтетична сметка” и се натиска бутона "Изтрий".

Една сметка може да бъде изтрита, ако няма по нея разнесени суми до момента. В противния случай - операцията е опасна за целостта на данните.

Добавяне на нови синтетични сметки

ЕкспертНТ позволява въвеждането на нужния брой нови синтетични сметки.

Това може да стане по следния начин:

  • Натиска се бутона "Добави" от екрана “Структура на индивидуалния сметкоплан”;
  • поставяме светещият курсор на полето "Номер". Чрез клавиатурата се въвежда номер на новата сметка. Натиска се Enter;
  • курсорът се премества на следващото поле: "Име на сметка".
  • Попълването на него и останалите полета от диалоговият прозорец става по аналогичен начин.

ВНИМАНИЕ: При въвеждането на нова сметка е задължително да се определи нейния тип: "Активна", "Пасивна", "Корективна" или "Активно-пасивна". Това става като се натисне съответния бутон от карето "Тип за баланса".

При отнасянето на сметка в Актива и Пасива на Баланса, трябва да се има предвид, че раздел А се ограничава с цифра 1, раздел Б - с цифра 2, и т.н. Номерацията с римски цифри на групите се ограничават също с арабски, т.е. вместо I се пише 1, вместо II се пише 2, и т.н. Номерацията на подгрупите (статии) също се въвежда с арабски цифри.

Примерно: Раздел А, група I, статия 1 – Земи/терени/ - трябва да се въведе като 1 1 1 в Актива на Баланса. В тази клетка ще се натрупват и други сметки, ако са разнесени като активни и са в 1 раздел, 1 група и 1 подгрупа. Сумата от клетки 111,112,113 и т.н. (с три цифри) ще се натрупа в клетка 11, а 121,122,123 и т.н. ще се натрупат в клетка 12 и т.н., а сумата на всички клетки, които започват с 1-ца ще се натрупат в клетка 1 (обща сума за раздел А).

За всеки раздел номерацията на групи започва от 1 и за всяка група номерацията на подгрупи - също от 1. За справка може да се разгледа с текстов редактор файла BAL2003.SPR.

Аналогично се работи и при отнасянето на сметките към "Отчет за приходите и разходите". За всяка група номерацията на точка започва от 1 и за всяка точка номерацията на подточки - също от 1. За справка може да се разгледа с текстов редактор файла OPR2003.SPR.

Въвеждането на описаните по-горе данни за номер, име и тип на сметката са задължителни за нейното включване в сметкоплана и за разнасянето по нея на стойности, в т.ч. за извършване на справки по сметката, за включването й в оборотната ведомост и пр.

Изменение на сметки в сметкоплана

ЕкспертНТ позволява изменение на вече въведени синтетични сметки. Това може да стане по следния начин:
  • избира се синтетичната сметка за изменение от екрана “Структура на индивидуалния сметкоплан”.
  • Показва се формата “Данни за синтетична сметка”;
  • премествате курсора върху полето, което искате да промените. Неговата стойност се инвертира и вие можете да я измените;
  • потвърждаването на изменението се извършва с натискане на бутона "Измени".

ВНИМАНИЕ: При промяна на съществуващи в сметкоплана сметки с вече направени счетоводни записи по тях, трябва да се внимава, промяната да не противоречи на старите счетоводни записи. Противоречие се получава, ако се измени броя или типа на показателите на някоя аналитична сметка. Опасна е и промяната на типа на синтетична сметка или на метода за изписване на аналитична сметка. В тези случаи за препоръчване е да се създаде нова синтетична сметка с необходимата структура и да се прехвърлят салдата от старата в новата сметка.