Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Запаметяване на счетоводен запис


След като са въведени всики сметки и стойности от контировката на даден документ и стойностите по дебита и кредита съвпадат може да се запише осчетоводявания документ. Това става по следния начин:

Натиска се клавишът Enter. Курсорът се позиционира върху бутона "Запис на документ ". Натиска се Enter. Съставеният счетоводен запис е съхранен върху диска.

В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО НА ОСНОВАТА НА ЕДИН ПЪРВИЧЕН ДОКУМЕНТ ПРОИЗТИЧА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ОПЕРАЦИЯ, извършваните процедури в този случай са същите.

Когато обаче следва да се направи записът, не се натиска бутона "Запис на документ", а "Запис на статия ". ЕкспертНТ автоматично увеличава с 1 поредния номер на операцията (поле 11). Запаметяването на последната операция по документа става чрез бутона "Запис на статия ".

Ако след запаметяването на поредния счетоводен запис искате да продължите с нов документ, натиснете бутона "Нов документ".

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако осчетоводяваният документ, от който произтичат повече от едно записване, е свързан с отчитането на ДДС, е необходимо внимателно да се запознаете със съдържанието на главата "Модул ДДС".