Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Последователност при работата с модул "Валутно счетоводство"


1.  Създават се съответните аналитични сметки, с включени в тях показатели за аналитичност. Начинът на създаване на аналитичните сметки и на включването на аналитични показатели в тях е описан в глава първа.

Препоръчва се на първо ниво на аналитичност да се поставят банките, а на второ място - видовете валути. В показателите задължително трябва да присъстват полета с имена "ЦЕНА" и "КОЛИЧЕСТВО". Заедно с конфигурирането на аналитичните сметки се определя и начинът на натрупване, който в случая е по аналитична сметка или по партида.

2. Чрез функцията "Начални салда" се въвеждат валутните наличности по синтетични и аналитични сметки. Функцията "Начални салда" е описана в глава първа.

3.  Заприходяването на нови валутни наличности става чрез функцията "Счетоводен запис", описана в глава втора.

4.  Изписването става също чрез функцията "Счетоводен запис".