Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Въвеждане на дълготрайните активи


Въвеждане на вече придобитите дълготрайни активи, които са в процес на амортизация

Въвеждането на дълготрайни активи, които са придобити преди да започне работа с ЕкспертНТ и които вече са в процес на амортизация става чрез функцията "Начални салда".

Последователността в действията е следната:
 • избира се меню "Подготовка" и функция "Начални салда";
 • появява се диалогов прозорец "Начални салда". Курсорът е разположен в полето "Сметка".
 • Въвежда се номерът на съответната сметка от група 20 или 21. Натиска се Enter;
 • появяват се салдата по сметката и сумата на аналитичните наличности;
 • ако искаме да въведем в системата дълготраен актив, натискаме бутон "Добавяне";
 • на екрана се появяват аналитичните сметки към съответната синтетична сметка. Осветяваме желаната от нас. Натиска се Enter;
 • появява се менюто, което съдържа аналитичните показатели от вече създадената аналитична сметка, необходима за въвеждането на дълготрайните активи;
 • въвеждаме съответните данни по описания в глава втора начин за въвеждане на информация в аналитичните сметки. След попълване на информацията по менюто се натиска бутон "Изход" от диалоговия прозорец на показателите;
 • съответния дълготраен актив е въведен от една страна - стойностно - в съответната синтетична сметка, а от друга страна - е направена "заявката" за създаване на амортизационен план на дълготрайния актив.
 • В случай, че трябва да бъдат въведени други дълготрайни активи отново се натиска бутон "Добавяне".
 • Въвежданият дълготраен актив е записан и работата може да продължи с въвеждането на следващия актив по току-що описания начин.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако преминаването от ръчна към машинна обработка става не в началото на годината, тогава при въвеждането на началните салда по съответните сметки от 24 група за амортизация на дълготрайните материални и нематериални активи, следва да се въведе необходимата счетоводна информация за вече начислените амортизации на съответния актив. Въвеждането на началните салда става по начин, описан по-горе.

ВНИМАНИЕ! Ако се налага изтриване или изменение в "Начални салда" за сметки по дълготрайни активи, това трябва да се коригира и в съответните вече изградени амортизационни планове.

Въвеждане на новопридобит дълготраен актив

Въвеждането на новопридобит дълготраен актив става чрез функцията "Счетоводен запис" в процеса на осчетоводяване на първичния счетоводен документ, с който е придобит съответния дълготраен актив. Тъй като извършването на счетоводния запис е разяснено подробно в глава втора, тук ще отбележим само, че в процеса на записа, когато се стигне до дебитирането на сметка от група 20 или 21, в която се завеждат съответните дълготрайни активи, на екрана се появяват показателите по съответната аналитична сметка.

Попълването на аналитичната информация, както и извършването на необходимите процедури по записа са достатъчни не само за осчетоводяване на първичния счетоводен документ, но и за завеждането на отчет на съответните дълготрайни активи и на план за тяхната амортизация.