Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Аналитични справки


ЕкспертНТ дава възможност за различни справки свързани с материалните активи, а именно:

1. Проверка на направените записи.

Това става по следния начин:
 • осветява се полето "Счетоводен запис" в главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се меню. Осветяваме полето "Търсене и преглед". Натиска се Enter;
 • се появява форма “Задаване условие за търсене на счетоводни записи”, която се състои от две части:
  • полета за задаване на условие за търсене и
  • таблица с документите удовлетворили условието за търсене.
 • Първоначално в таблицата се намират всички съставени до момента счетоводни записи.
 • Чрез осветяване на конкретен документ и натискане на бутона “Избор” на екрана се появява форма със запълнени полета, отразяващи съдържанието на избрания документ.
 • Осветяваме тези от тях, които ни интересуват, (в случая имащи отношение към складовото стопанство) и натискаме Enter;
 • появява се екран, който съдържа съответната счетоводна операция.

2. Проверка на записите по синтетична сметка

Това може да стане по следния начин:
 • осветява се полето "Счетоводен запис" в главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се меню. Осветява се полето "Сметка номер". Натиска се Enter;
 • върху екрана се появява диалогов прозорец и курсорът се позиционира в поле "НОМЕР СМЕТКА";
 • чрез клавиатурата въвеждаме 302. Натиска се Enter.
 • Курсорът се позиционира в поле "Аналитична подсметка". Въвеждането на това ограничение не е задължително, но ако се въведе, в справката ще участват само записите от указаната аналитична подсметка. Натискаме Enter;
 • курсорът скача в следващото поле “Кореспондиращи сметки”.
 • Натискаме клавиш “Интервал”, ако искаме в справката да се включат и кореспондиращите сметки. Натискаме Enter;
 • настройват се параметрите за печат или се приемат предложените по премълчаване като се натисне клавиша Esc.
 • След натискане на бутона "Печат на справката" на екрана се появява справка със съответните записи по сметка 302.

3. Аналитична оборотна ведомост

Тя може да бъде изведена по следния начин:
 • осветява се полето "Справки" в главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се меню. Осветява се полето "Оборотни ведомости". Натиска се Enter;
 • появява се форма “Оборотни ведомости”. Курсорът се позиционира в поле "НОМЕР СМЕТКА".
 • Чрез клавиатурата въвеждаме 302. Ако не се въведе нищо, ще се получи справка с всички аналитични сметки. Натиска се Enter;
 • настройват се параметрите за печат или се приемат предложените по премълчаване като се натисне клавиша Esc.
 • Натиска се бутона "Аналитична оборотна ведомост".
 • На екрана се появява справка, съдържаща съответните записи по синтетична сметка 302 и по всички аналитични сметки към нея.

4. Справка за наличностите по синтетична сметка

Тя може да бъде изведена по следния начин:
 • осветява се полето "Справки" в главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се меню. Осветява се полето "Аналитични справки". Натиска се Enter;
 • появява се форма “Задаване на параметри за аналитичните справки”. Чрез нея могат да се зададат параметрите на всички аналитични справки;
 • курсорът се позиционира в поле "Синтетична сметка". Чрез клавиатурата въвеждаме 302. Натиска се Enter.
 • Курсорът се позиционира в поле "Аналитична сметка", където се отварят всички аналитични подсметки на 302 сметка;
 • чрез натискане на клавиша курсорът се позиционира на желаната аналитична подсметка. Ако искаме да получим аналитичните наличности за всички подсметки, избираме елемента "302 Материали". След натискане на Enter, избраната сметка се качва на първия ред, а в таблицата “Ограничение върху показателите на аналитичната сметка” се появяват вички показатели от подсметките на избраната сметка;
 • курсорът маркира първия показател и системата очаква да се въведат ограничения върху тях. Ако се въведе ограничение, то ще се направи извадка от записите на избраната сметка. Ако не се въведе – ще се разпечатат всички записи. Прескачането на показателите става като се натисне клавиша Esc;

  ВНИМАНИЕ: Справките-извлечения са разновидност на справките за наличности, заприходяване и изписване. Разликата се състои в това, че върху редовете от счетоводната справка се поставя допълнително условие за съвпадение на някои от показателите за аналитичност. По този начин може да бъде получена например справка за изписаните материали от склад No 1 на 12 септември 1994 г. За целта е необходимо да се въведе условие върху показателите на избраната аналитична сметка.

 • За да се постави условието изписването да бъде от склад No 1, трябва да се избере показателя "Местонахождение" и да се избере от менюто със складове "Склад 1".
 • По същия начин се поставя и условието за дата. Избира се показател "Дата на изписване" и се въвежда датата 12/9/94.
 • Така таблицата с показатели се променя като на мястото на звездичките в стойностите на интересуващите ни показатели вече са визуализирани "Склад 1" и "12/9/94".
 • Натискането на клавиша Esc означава, че няма да поставяме други условия върху стойностите на показателите и желаната справка ще съдържа само редове, които удовлетворяват въведените ограничения. Попълването на “Дата от” и на “Дата до” със стойности различни от предложените по премълчаване ще разшири или свие участващите записи в справката. Времевият интервал може да се задава и извън активния месец. Прескачането на датите става като се натисне клавиша Esc;
 • настройват се параметрите за печат или се приемат предложените по премълчаване като се натисне клавиша Esc.
 • След натискане на бутона "Наличности по СС" на екрана се появява справка, съдържаща съответните записи по синтетична сметка 302 и по всички аналитични сметки към нея.
 • На екрана се появява таблица, съдържаща информация за наличностите и движенията по всички аналитични подсметки.

5. Справка за наличностите по аналитична сметка

До справката се достига по същия начин както и до справката за наличностите по синтетична сметка. По същия начин се въвеждат и параметрите й. За да се направи справката е необходимо да се натисне бутона “Наличности по АС”.

На екрана се появява таблица, съдържаща информация за наличностите по показатели за аналитичност, такива каквито са заложени при конфигурирането на аналитичната сметка. Наличностите са разделени на две групи – в началото на зададения период и в края на периода.

6. Справка за изписаните материали

До справката се достига по същия начин както и до справката за наличностите по синтетична сметка. По същия начин се въвеждат и параметрите й. За да се направи справката е необходимо да се натисне бутона “Изписване”.

На екрана се появява таблица, съдържаща информация за изписаните материални запаси по аналитични показатели и по счетоводни записи. За всяко изписване са посочени вида на документа, номера му и датата на издаване.

7. Справка за заприходените материали

До справката се достига по същия начин както и до справката за наличностите по синтетична сметка. По същия начин се въвеждат и параметрите й. За да се направи справката е необходимо да се натисне бутона “Заприходяване”.

На екрана се появява таблица, съдържаща информация за заприходените материални запаси по аналитични показатели и по счетоводни записи. За всяко заприходяване са посочени вида на документа, номера му и датата на издаване.

8. Справка за стоково-материални ценности

Справка за приходите, разходите и остатъка от дадена стокова-материална ценност за активния месец може да се получи чрез функцията "Карта на СМЦ". До справката се достига по същия начин както и до справката за наличностите по синтетична сметка. По същия начин се въвеждат и параметрите й. За да се направи справката е необходимо да се натисне бутона “Карта за СМЦ”.