Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Практически пример за осчетоводяване на валутни операции


Изходни данни

Към момента на въвеждането на автоматизираната система съответната фирма "Y" разполага с наличности:
 • 45000 $ придобити по цена 39,63 лв;
 • впоследствие са закупени още 20000 $ при цена 58,63 лв;
 • следва операция свързана с изписване на 35000 $.
 • Методът на натрупване е “По аналитична сметка”.

Изпълняват се следните процедури

1. Необходимо е да се създаде аналитична сметка по вид валута например "Щатски долари" към с/ка 504.

Това става по следния начин:
 • курсорът се поставя на елемента “Сметкоплан” от менюто "Подготовка" в основното меню. Натиска се Enter.
 • Появява се прозорец, съдържащ синтетичните сметки на сметкоплана.В нашият случай маркираме 504 (номерът на синтетичната сметка, към която искаме да създадем аналитична). Натискаме бутона “Избор”;
 • показва се форма, съдържаща данните на синтетичната сметка 504.
 • Придвижваме курсора в полето "Номер на ан.подсметка". Изписваме 504.1 и натискаме Enter;
 • курсорът скача в полето "Име на аналитична подсметка". Чрез клавиатурата въвеждаме "БУЛБАНК". Натискаме Enter;
 • придвижваме курсора до бутона "Добави АС" и натискаме Enter.
 • Аналитичната сметка е записана и се появява в списъка под бутона на първо място;
 • придвижваме курсора до бутона "Запис". Натискаме Enter.
 • Аналитичната сметка е записана и се появява в списъка на първо място, а полетата "Номер АС" и "Име на аналитична сметка" се изчистват.

2. Към създадената аналитична сметка "БУЛБАНК" можем да създадем друга аналитична подсметка, например "Щатски долари".

Това става по следния начин:
 • от списъка избираме елемента "БУЛБАНК" чрез двойно натискане върху него.
 • Появява се прозорец, съдържащ данните на аналитичната сметка 504.1;
 • придвижваме курсора до полето "Номер АС".
 • Чрез клавиатурата въвеждаме "504.1.1". Натискаме Enter;
 • курсорът скача в полето "Име на аналитична сметка". Чрез клавиатурата въвеждаме "Щатски долари". Натискаме Enter;
 • придвижваме курсора до бутона "Добави". Натискаме Enter.
 • Аналитичната сметка е записана и се появява в списъка на първо място.

3. Въвеждане показатели на аналитичната сметка.
 • натискаме два пъти върху новата аналитична сметка “Щатски долари”. Появява се прозорец, съдържащ данните на аналитичната сметка 504.1.1;
 • ако искахме да създадем нова аналитична подсметка на 504.1.1 можем да го направим както по-горе. Нашата цел обаче е да създадем показатели, а не подсметка и затова натискаме бутона “Добави показатели”;
 • появява се форма “Показатели на аналитична сметка”;
 • курсорът е позициониран в полето "Типови показатели от шаблони";
 • отваряме полето като натискаме бутона със стрелка надолу. Появява се помощно меню. Осветяваме полето "Valuti.pok" в помощното меню. Натиска се Enter.
 • Освен предложените аналитични показатели по аналитичната сметка счетоводителят може да добави и други, които са му необходими за по-добро аналитично отчитане на валутата или да премахне някои от предложените показатели, които сметне, че са излишни. Това може да стане по описания в глава първа начин.
 • Преди да се запишат показателите е необходимо да се избере метода на натрупване. В нашият случай избираме "По аналитична сметка".
 • Изборът "По партида" означава, че изчисляването на среднопретеглената цена няма да става в рамките на аналитична сметка като цяло, а за конкретните партиди в нея по отделно. В този случай партидите се разграничават по значението на показателите КОД или ИМЕ.
 • Аналитичната сметка с включени в нея показатели за аналитичност е готова;
 • натиска се клавиша Enter, което премества курсора в полето на бутоните.
 • Натиска се бутона "Запис".

4.  Въвеждане на началните салда

Необходимо е да се направи следното:
 • осветява се полето "Подготовка" от главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се меню. Осветява се полето "Начални салда". Натиска се Enter;
 • появява се познатия от глава първа екран "Месечни салда";
 • в полето "По сметка" се изписва номера на сметката, на която ще въвеждаме началните салда (504).
 • Ако вече са въвеждани начални салда, то те се изписват в съответните полета;
 • натискаме бутона "Добавяне";
 • изписва се аналитичната сметка "БУЛБАНК". Осветяваме я и натискаме Enter;
 • появява се аналитичната сметка "Щатски долари". Осветяваме я и натискаме Enter;
 • появява се менюто с аналитичните показатели към аналитичната сметка. Последователно въвеждаме необходимата информация по отделните показатели на аналитичната сметка, въвеждайки чрез клавиатурата съответната информация и натискайки Enter.
 • На полета ЦЕНА и КОЛИЧЕСТВО въвеждаме съответно 39,63 (лв/дол.) и 45000 (дол.);
 • потвърждаването на въведените показатели се прави чрез натискане на бутона "Запис";
 • стойността на наличностите към момента на преминаването на осчетоводяване чрез системата ЕкспертНТ в размер на 1783350 лв въведена като съдържание на аналитичната сметка и включена в синтетичната.


 • ЗАБЕЛЕЖКА: Както беше посочено по-горе, за съответствие между стойностите по синтетични и аналитични сметки, същата стойност следва да се въведе и като начално дебитно салдо към съответния месец;

 • натиска се клавиша Esc, което премества курсора в полето на бутоните. Натиска се бутона "Запис". Първоначалното салдо е въведено.

5.  Отчитане на закупената валута - 20000 долара при цена на придобиване 58,63 лв/дол.

Това става по следния начин:
 • осветява се полето "Счетоводни записи" в главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се меню. Осветява се полето "Счетоводен запис". Натиска се Enter;
 • появява се познатия ни екран от счетоводните записи (виж глава втора). Попълват се съответните реквизити по първичния документ, така както беше описано по-горе;
 • предмет на разглежданата тема е дебитирането на сметка 504. Когато съответното поле бъде осветено и се натисне Enter,
 • а след това се въведе номер на синтетичната сметка 504 на екрана се изписва наименованието на аналитичната сметка на първо равнище: "БУЛБАНК".
 • След като тя бъде осветена и се натисне Enter
 • се появява аналитичната сметка "Щатски долари".
 • След нейното осветяване и натискането на Enter се появява менюто с аналитичните показатели;
 • попълваме съответните значения на аналитичните показатели по познатия начин, в това число въвеждаме и значенията на цена и количество на закупената валута, съответно 58,63 лв/дол. и 20000 дол.;
 • потвърждаването на въведените показатели се прави чрез натискане на бутона "Запис";
 • продължаваме счетоводния запис с кредитирането на съответната сметка и след това записваме извършената операция по описания в глава втора начин.

6.  Изписване на 35000 долара
 • появява се меню. Осветява се полето "Счетоводен запис". Натиска се Enter;
 • появява се познатия ни екран от счетоводните записи (виж глава втора). Попълват се съответните реквизити по първичния документ, така както беше описано по-горе;
 • предмет на разглежданата тема този път е кредитирането на сметка 504. Когато съответното поле бъде осветено и се натисне Enter,
 • а след това се въведе номер на синтетичната сметка 504, на екрана се изписват последователно наименованията на аналитичните сметки "БУЛБУНК" и "Щатски долари".
 • След нейното осветяване и натискането на Enter се появява форма с полета за аналитичните показатели и списък на наличностите по избраната аналитична сметка.
 • Избираме реда с наличните “Щатски долари”, който в нашия случай съдържа общото количество на притежаваната валута и среднопретеглената цена на придобиване (съответно количество 65000 долара и среднопретеглена цена 45,4762 лв);
 • натиска се бутона “Избор”.
 • Системата ни подканя да зададем количеството, което искаме да изпишем чрез съобщението "Въведете стойност на поле КОЛИЧЕСТВО".
 • Чрез клавиатурата се въвежда количеството на изписваната валута: 25000 и се натиска Enter;
 • завършваме счетоводния запис и след това записваме извършената операция по познатият ни и описан в глава втора начин.
С това всички операции по разглеждания от нас пример са завършени.