Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма


Амортизационен план


След като съответния материален актив е отчетен, в т.ч. заведен в съответните аналитични сметки към сметките от група 20 и 21, можем да преминем към разработването на плана за неговата амортизация.

Това става по следния начин:
 • осветява се полето "Подготовка" в главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се меню. Осветява се полето "Амортизационен план". Натиска се Enter;
 • появява се диалогов прозорец “Задаване на условие за търсене на ДМА”;
 • курсорът е позициониран върху поле "Инвентарен номер". Ако знаем номера на дълготрайния актив или част от него, изписваме го чрез клавиатурата. Натиска се Enter.
 • Системата намира дълготрайните активи, които имат номер, отговарящ на търсеното и ги визуализира в таблицата.
 • Аналогично, ако знаем името на дълготрайния актив, то позиционираме курсора в полето "Наименование" и въвеждаме името или част от него. И в този случай системата визуализира списък с наименованията на дълготрайните активи, удовлетворили търсенето;

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако при изписването на горния текст не сме в състояние да въведем името на актива или част от него, тогава можем да пргледаме всички заведени в системата дълготрайни активи. Осветява се полето, съдържащо наименованието на съответния дълготраен актив и се натиска Enter. появява се екрана с амортизационния план.

Ще се спрем подробно на отделните показатели на амортизационния план


Наименование

Наименованието на дълготрайния актив е изписан автоматично, така както то е въведено при попълването на аналитичната сметка при осчетоводяването на съответния дълготраен актив или при въвеждането му чрез функцията "Начални салда".

Инвентарен номер

В това поле се изписва автоматично информацията от полето "Инвентарен номер" (код) от показателите на аналитичната таблица.

Характеристика (бутон)

Това поле съдържа информацията на показателите от аналитичната сметка, в която са отчетени съответните дълготрайни активи. Следователно, чрез това поле може да се извика цялата информация, която произтича от аналитичните показатели по аналитичната сметка. Това изисква при конфигурирането на съответните аналитични сметки към сметките от група 20 и 21 (по начина описан в глава първа), счетоводителят да заложи онези аналитични показатели, които според него позволяват най-добро аналитично представяне на съответния актив.

Наличието на аналитичните показатели: наименование (ИМЕ), инвентарен номер и първоначална стойност (СТОЙНОСТ) е задължително за функционирането на системата и на модула за амортизациите. Разбира се към тези показатели счетоводителят може да постави и всякакви други, които прецени, че са му необходими.

Амортизационна стойност

В това поле се изписва стойността на съответния дълготраен актив, която следва да бъде амортизирана. ЕкспертНТ автоматично изписва амортизационната стойност в размер, равен на стойността на придобиване на актива.

В случай, че съответния актив има ликвидационна стойност, т.е. стойност (цена) на актива след изтичане на полезния срок на използването му, тогава амортизационната стойност следва да бъде въведена в размер, равен на стойността на придобиване минус ликвидационната стойност. С други думи, когато амортизационната стойност е равна на стойността на придобиване на актива, това означава, че ликвидационната стойност е равна на нула. Тогава разликата между стойността на придобиване и амортизационната стойност е равна на ликвидационната стойност, т.е. на предполагаемата стойност на актива след изтичането на полезния срок на използването му.

В случай, че в процеса на работата на системата се направи преоценка на амортизационната стойност на съответния актив, то тази стойност може да бъде променена и в амортизационния план. Тогава автоматично се променя и остатъчната стойност на актива за текущата година и амортизационните отчисления от момента на промяната нататък ще се правят върху тази стойност. Въвеждането на нова стойност става по познатия начин. Курсорът се позиционира в полето, въвежда се новата стойност, натиска се Enter. Стойността се изписва на съответното поле.

Начална амортизация

В това поле се вписва началното изхабяване на дълготрайния актив към момента на началото на амортизация от ЕкспертНТ (поле "Начало на амортизация"). Ако се разработва амортизационен план за новопридобит дълготраен актив в това поле не се въвеждат никакви стойности, т.е. остава предварително въведената нулева стойност на изхабяване.

Местонахождение

В това поле се изписва автоматично информацията от съответния показател на аналитичната сметка. В случай, че в нея не е предвиден такъв аналитичен показател, тази информация се въвежда допълнително по стандартния начин за избор от кодова таблица.

МОЛ

В това поле автоматично се изписва съответната информация от аналитичната сметка. В случай, че в нея няма такъв аналитичен показател или че междувременно е настъпила промяна в материално-отговорното лице, тогава информацията се въвежда допълнително по стандартния начин за избор от кодова таблица.

Метод

Полето "Метод" отразява същностна характеристика на процеса на амортизация на дълготрайните активи. Изборът на съответния метод е съществен момент в амортизационната политика на предприятието.

Когато това поле се освети и се натиснат едновременно клавишите Alt и стрелка надолу се появява помощно меню, което съдържа най-често използваните методи на амортизация. Изборът на съответния метод става чрез осветяване на полето и натискането на Enter.

Мярка

Дефинирането на това поле е функция от избора на метода за амортизация.  В случай, че счетоводителят е избрал един от методите - линеен, процентен, сума на числа, константно-дегресивен - тогава полето се подминава автоматично, тъй като заложената в този случай мярка е "Години"

Ако е използван методът на информация "По отработка", достъпът до полето е възможно. В този случай курсорът се позиционира в полето и се натискат едновременно клавишите Alt и стрелка надолу. Появява се меню, от което се избира съответната мярка.

Срок на амортизация

В това поле се въвежда числовия измерител за съответната мярка, съответстваща на пълната амортизация на обекта. Ако мярката е "Години" - в полето "Срок на амортизация" се въвежда броят на годините, за които следва да се амортизира актива.

Ако метода е "По отработка" - тогава в полето се вписва броят на амортизационните километри, на отработените часове и т.н. в резултат, от които се амортизира съответния актив.

Когато чрез поле 7 е избран "Константно-дегресивния" метод следва да бъде въведена допълнителна информация.

Това става по следния начин:
 • осветява се полето "Срок на амортизация".
 • Ако активът ще се амортизира за шест години, въвеждаме чрез клавиатурата 6.
 • Появява се диалогов прозорец със заглавен текст "Въведете коефициент на дегресия".
 • Въвеждаме коефициента на дегресия (обикновено между 1.5 и 2.5), например 2. Натиска се Enter;
 • появява се диалогов прозорец със заглавен текст "Години с линейна амортизация". Чрез клавиатурата въвеждаме например 2 (две години). Натиска се Enter.
 • В колоните "Годишна норма" и "Амортизационна квота" се изписват съответните значения на показателите, отразяващи заложените параметри на използвания константно-дегресивен метод.

Преференции

В това поле се въвежда размерът (стойността) на ползваните данъчни преференции (ако е имало такива) през годината на придобиване на дълготрайния актив. Предназначението на това поле е следното: докато сумарният размер на изчисляваните амортизации е по-малък от размера на преференциите, системата отчита амортизационните начисления само по амортизационния план, но не ги разнася по съответните сметки; след като сумарният размер на изчисляваните амортизации стане по-голям от размера на преференциите, освен отчитането на амортизационните отчисления по амортизационния план, автоматично започва отчета на начислените амортизации по посочените в поле “Амортизационни сметки”.

Данъчно призната норма

В това поле се въвежда данъчно признатата норма на амортизация. Ако е 20% се пише 20. Отразява се в справката за преференции на ДА. Неговото предназначение е следното: В случай, че счетоводителят заложи норма на амортизация, по-висока от данъчно признатата, системата му дава възможност да получи информация за размера на сумата, с която начислените (на базата на повишената норма) амортизации превишават данъчно признатите. Т.е. счетоводителят може да следи нарастването на тази сума във времето, а така също да получи пълния й размер в края на отчетния период, за да го отнесе по съответните сметки.

Получаването на тази информация става чрез функцията "Справки".

Амортизационни сметки

Чрез тези полета се въвеждат сметките, по които се разнасят начисляваните амортизации.  ЕкспертНТ попълва автоматично "Синтетична амортизационна сметка" (от 24 група) и "Синтетична сметка разходи за амортизация" (603). Номерата на останалите сметки следва да се въведат от счетоводителя. Начинът на въвеждане на данни в такъв вид менюта е изяснен по-горе.

Предназначението на полето "Амортизационни сметки" е следното: При изпълнението на функцията "Приключване", ЕкспертНТ извършва автоматично следното: дебитира с/ка 603 с размера на начислените амортизации; кредитира сметката от 24 група (в това число и съответните аналитични сметки) със същата сума;  дебитира посочената в менюто сметка от гр.61 (и съответната аналитична сметка, ако е посочена такава); кредитира сметка 603.

ВНИМАНИЕ! Ще повторим казаното в началото на главата - за да бъдат отнесени начислените амортизации по аналитични сметки е необходимо те да бъдат създадени, включени в индивидуалния сметкоплан, а така също да бъдат определени аналитичните показатели в тях.

Дата на придобиване

В това поле автоматично се изписва датата на придобиване на дълготрайния актив. Тя се показва в "Справки" - "Инвентарна книга".

Начало на амортизация

В полето се въвежда началната дата, от която започва компютърното амортизиране на актива. Ако не е въведена тази начална дата, амортизация на актива няма да се направи, независимо че е направен амортизационния план. По този начин счетоводителят може да отложи за известно време началото на амортизация на даден материален актив.

Дата на отписване

В това поле се въвежда датата на отписването на актива. Нейното попълване означава, че начисляването на амортизации на съответния дълготраен актив е приключил.

Колона "Месеци"

В нея са изписани месеците на годината от първи до дванайсети.

Колона "Месечна изработка"

Тази колона е активна, само когато е избран метод на амортизацията "По отработка". Счетоводителят въвежда месечната изработка на съответния дълготраен актив (в часове, километри и т.н.), а системата автоматично определя размера на месечните амортизации (т.е. попълва съответния ред в колона "Месечна амортизация", внася изменения в съответните редове на колони "Изхабяване" и "Остатъчна стойност").

ВНИМАНИЕ! Когато методът на амортизация е "По отработка", въвеждането на информацията в тази колона е задължително. В противен случай ЕкспертНТ няма да начисли амортизация за съответния месец.

Колона "Месечна амортизация"

Както вече стана дума при метод на амортизация "По отработка" колоната се попълва автоматично на базата на въведената информация в колона “Месечна изработка”. При другите методи тази колона изпълнява други функции, а именно:

За новопридобит дълготраен актив в колоната не се въвеждат ръчно никакви данни. Системата автоматично определя размера на начислените амортизации за съответния месец и попълва отделните редове в колоната.

Ако амортизацията на дълготрайния актив е започнала преди въвеждането на системата: полетата от колоната, отговарящи на месеците, които са последващи по отношение датата на регистрация в системата са блокирани. В тях не може да се влезне, тъй като амортизацията ще се определи и запише автоматично от системата на базата на заложените показатели в амортизационния план;

полетата от колоната, съответстващи на месеците от януари до месеца, предхождащ месеца на автоматичното осчетоводяване на амортизациите, са отворени. В тях може да се влезне, за да се въведат вече начислените амортизации за изтеклите месеци от началото на годината.

Това става като курсорът се позиционира в реда на съответния месец и се въвежда стойността на амортизацията за съответния месец. Натиска се Enter. Едновременно с това автоматично се променят и съответните значения в колони "Изхабяване" и "Остатъчна стойност".

ЗАБЕЛЕЖКА: Въвеждането на вече начислената информация за изминалите месеци от началото на годината до месеца, предхождащ месеца на регистриране на дълготрайния актив в системата е необходимо за пълнотата на амортизационния план и за точното определяне на набраното изхабяване и на остатъчната стойност. Необходимо е също начислените суми за изтеклите месеци да бъдат въведени и по съответните сметки (от 24 група и по съответните им аналитични сметки), което трябва да стане чрез функцията "Начални салда" (описана в глава първа). В противен случай няма да има равнение между информацията в амортизационния план и стойностите по съответните сметки. Започвайки от месеца, в който амортизирането става чрез системата, разнасянето на сумите по амортизационните сметки става автоматично.

Колона "Години"

Колоната съдържа годините за амортизиране на актива чрез автоматизираната система.

Колона "Годишна норма" 

В тази колона се изписва нормата на амортизация на дълготрайния актив за съответната година и се отнася за методите - линеен, процентен, сума на числата, константно-дегресивен. При линейния, сума на числата и константно-дегресивния метод значенията на годишната норма се определят автоматично. Ако е избран процентен метод на амортизация, счетоводителят може да влезе във всяко поле от колоната за срока на амортизация на актива и да въведе стойността на залагания от него процент на годишната амортизационна норма. Системата автоматично изчислява размера на амортизационната квота по години, но само в случай, че сумата от процентите от всички години за срока на амортизация е равен на 100. В противен случай всички стойности по колона “Амортизационна квота" са равни на 0.

Колона " Амортизационна квота" 

Тя се попълва автоматично и е равна на амортизационната стойност умножена по амортизационната норма.

Колона "Изхабяване"

Колоната се попълва автоматично с набраното изхабяване от началото на амортизацията на актива до съответния момент.

Колона "Остатъчна стойност"

Колоната се попълва автоматично и отразява във всеки момент остатъчната стойност на съответния дълготраен актив. Остатъчната стойност плюс набраното изхабяване са равни на стойността на придобиване на актива.

Ако е заложена ликвидационна стойност, то остатъчната стойност плюс набраното изхабяване минус амортизационната стойност са равни на ликвидационната стойност. Това означава, че в този случай след амортизирането на актива в колоната ще остане неговата ликвидационна стойност.

След съставяне на амортизационния план, курсорът се придвижва до полето на бутоните.

Натискането на бутон извършва едно от следните действия:
 • Измени - записва се коригирания амортизационен план;
 • Изтрий - показаният амортизационен план се изтрива;
 • Печат - показаният амортизационен план се отпечатва;
 • Отказ - игнонират се направените изменения в амортизационния план и се излиза от функцията.