Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

Работа със ЕкспертНТ


Функциите на ЕкспертНТ се изпълняват от програми, достъпът до които се осъществява след избор от меню. Менюто на системата се състои от главно меню, което се намира постоянно върху екрана и подменюта, които се появяват след избора на съответен елемент от главното меню. Изборът на елементи от активното подменю на системата предизвиква изпълнението на съответната програма.

Елементите на менютата се избират след придвижване на курсора върху имената им и натискане на Enter или на левия бутон на мишката. Курсорът се движи чрез последователното натискане на клавишите, върху които има обозначени стрелки, или чрез движение на мишката. Възможно е избор на функция чрез едновременно натискане на клавиша Alt и друг клавиш от клавиатурата, който съответства на определена функция.

След избора на функция системата провежда диалог с оператора за доуточняване на някои параметри, от които зависи конкретното изпълнение на функцията. Същинската част от работата на оператора се състои във въвеждането на данни, които след съответна проверка и обработка се записват в информационната база на системата.

Въвеждането на данните в ЕкспертНТ се осъществява посредством диалогови прозорци и менюта, предназначени за попълване с данни.

Диалоговите прозорци се разполагат върху екрана на компютъра и имат структура, която е подобна на традиционните документи и таблици. Прозорците се състоят от пасивни поясняващи надписи и графични елементи и активни полета за нанасяне на данни. Надписите само поясняват съдържанието на данновите полета и не могат да се променят от оператора. Данновите полета се попълват от системата със стойности по премълчаване и могат да се посочват и да се променят от оператора.

Посочването на данновите полета става чрез блоков курсор, който скача от поле на поле и осветява стойностите по премълчаване. Ако операторът е съгласен с предложената стойност по премълчаване на осветеното поле, той продължава движението на курсора в определената посока, натискайки подходящия клавиш или придвижвайки мишката. Ако е необходима промяна на стойността на осветеното поле, операторът започвада пише директно в полето или да редактира неговото съдържание.

Системата издава необходимото подсещащо съобщение, което указва и типа на данните, които трябва да се въведат. Операторът трябва да набере чрез клавиатурата новата стойност на полето и да натисне Enter. Ако броят на набраните символи надвиши дължината на полето, системата автоматично преминава на следващото поле, т.е. действа като натиснат клавиш Enter.

Системата прави и формална проверка за коректност съгласно типа на полето. Ако е открита грешка, системата съобщава за нея и подканва за нов вход на коректни данни. Операторът може да я въведе или да се откаже след натискане на клавиш Esc или бутона "Отказ" ("Cancel").

Ако стойността на полето е коректно въведена, системата я визуализира и курсорът прескача автоматично на следващото поле. След окончателното попълване на полетата от диалоговия прозорец, операторът трябва да натисне бутона "Вход". При това потвърждение данните от диалоговия прозорец се записват в информационната база и системата предлага избор на нова функция.

Данновите менюта изпълняват същите функции като диалоговите прозорци. Те се използват, когато съдържанието на данните в тях не е известно на етап разработка и се определя от потребителя. Различните даннови менюта се състоят от различен брой редове. В лявата част на реда е разположено наименованието на въвежданите данни (т.е. наименование на поле от структурата на записа), а в дясната - тяхната стойност по премълчаване.

Начинът на работа с данновите менюта е аналогичен на работата с диалогови прозорци: курсорът се позиционира на съответния показател (осветява се), чрез клавишите-стрелки и ако не сте съгласни със стойността по премълчаване въвеждате данните за този показател.