Бутони

Бутоните от менюто на ЕкспертНТ имат следното значение:

предoставя информация за фирмата, чието счетоводство се води;
отваря сметкоплана за преглед и редакция;
отваря кодовите таблици за преглед и редакция;
отваря форма за въвеждане на начални салда;
отваря форма за търсене и редакция на дълготрайни активи;
отваря форма за въвеждане на счетоводни записи;
отваря форма за търсене и редакция на счетоводни записи;
отваря форма за изменение на активния месец;
печат на справки “Оборотни ведомости”;
печат на справки “Дълготрайни активи”;
печат на “Аналитични справки”;
печат на “Валутни справки”;
печат на справки за ДДС;
печат на годишни справки;
предизвиква отново изпълнение на последно избраната функция;
предизвиква прекъсване на прегледа на текущата справка (ако върху екрана се намира справка) или прекъсване работата на ЕкспертНТ (ако се намираме извън преглед на справка). В последния случай системата изисква потвърждение;
предоставя съдържанието на помощната информация.

 

НАЗАД