Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Работа с шаблониЕкспертНТ дава възможност на счетоводителя да въвежда счетоводни записи по предварително направени шаблони. Този начин на работа е особено полезен при въвеждане на еднотипни счетоводни операции.

Създаване на шаблон

Създаването на шаблон се извършва чрез функцията "Счетоводен запис". Когато една операция е направена, по преценка на счетоводителя, тя може да бъде записана като шаблон преди нейното запаметяване. Това се осъществява чрез натискане на бутона "Запис на шаблон". След натискането на бутона, системата изисква да се въведе име на файл, в който да бъде записан шаблона. Името на файла трябва да бъде съобразено с конвенциите на операционната система, т.е. може да се състои само от не повече от осем латински символи, цифрите от 0 до 9 и подчертаващо тире.

Ако в текущата директория съществува файл с въведеното име, системата сигнализира за това и иска потвърждение за неговото презаписване. При утвърдителен отговор старият шаблон се изтрива и на негово място се записва новосъздадения. При отрицателен отговор, ЕкспертНТ отново подканя да се въведе ново име на файл.

След записването на шаблона, счетоводителят може да запамети направената операция по обичайния начин.

Счетоводен запис по шаблон

Еднотипните счетоводни операции могат да бъдат записвани по предварително направен шаблон чрез натискане на бутона "От шаблон", който се намира в началото на формата “Счетоводен запис”. След натискане на бутона, системата визуализира меню с имената на всички създадени шаблони от текущата директория. Счетоводителят трябва да избере желания от него шаблон.

След избора на шаблона, системата изисква въвеждане на стойността за осчетоводяване по избрания шаблон. По премълчаване се предлага стойността, която е осчетоводена по време на създаването на шаблона. Счетоводителят въвежда нова стойност или се съгласява с предложената от системата.

ЕкспертНТ визуализира попълнен екран за счетоводно записване, като стойностите на полетата му съвпадат с тези от шаблона. Единствената разлика е в левовите стойности от колоните за дебит и кредит. Те са изменени съобразно нововъведената стойност за осчетоводяване и са пропорционални на съответните стойности от шаблона.

Ако сметките записани в шаблона имат аналитични подсметки, следва въвеждането и на всички техни показатели, като стойностите им по премълчаване са равни на тези от шаблона. Счетоводителят има възможност да избере и друга аналитична сметка, различна от тази на шаблона, както и да въведе нейните показатели.

Така направената счетоводна операция е готова за записване, но счетоводителят може да реши да направи редакция на някои от полетата. Системата му дава възможност да изменя полетата по същия начин, по който го прави при въвеждане на счетоводните записи.