Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню


Валутни справки


ЕкспертНТ дава възможност за различни справки свързани с валутното счетоводство, а именно:

Проверка на направените записи

Това става по следния начин:
 • осветява се полето "Счетоводен запис" в главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се меню. Осветяваме полето "Търсене и преглед". Натиска се Enter
 • и се появява форма “Задаване условие за търсене на счетоводни записи”, която се състои от две части:
  • полета за задаване на условие за търсене
  • и таблица с документите удовлетворили условието за търсене;
 • първоначално в таблицата се намират всички съставени до момента счетоводни записи.
 • осветяваме тези от тях, които ни интересуват, (в случая имащи отношение към валутното счетоводство) и натискаме Enter;
 • появява се екран, който съдържа съответната счетоводна операция.

Проверка на записите по синтетична сметка

Това може да стане по следния начин:
 • осветява се полето "Счетоводен запис" в главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се меню. Осветява се полето "Сметка номер". Натиска се Enter;
 • върху екрана се появява диалогов прозорец и курсорът се позиционира в поле "НОМЕР СМЕТКА";
 • чрез клавиатурата въвеждаме 504. Натиска се Enter. Курсорът се позиционира в поле "Аналитична подсметка". Въвеждането на това ограничение не е задължително, но ако се въведе, в справката ще участват само записите от указаната аналитична подсметка. Натискаме Enter;
 • курсорът скача в следващото поле “Кореспондиращи сметки”.
 • Натискаме клавиш “Интервал”, ако искаме в справката да се включат и кореспондиращите сметки. Натискаме Enter;
 • настройват се параметрите за печат или се приемат предложените по премълчаване като се натисне клавиша Esc.
След натискане на бутона "Печат на справката" на екрана се появява справка със съответните записи по сметка 504.

Валутна оборотна ведомост

Тя може да бъде изведена по следния начин:
 • осветява се полето "Справки" в главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се меню. Осветява се полето "Валутни справки". Натиска се Enter;
 • появява се форма “Задаване параметрите на валутните справки".
 • Курсорът се позиционира в поле "НОМЕР СМЕТКА". Чрез клавиатурата въвеждаме 504. Натиска се Enter
 • Курсорът се позиционира в поле "Аналитична сметка", където се отварят всички аналитични подсметки на 504 сметка;
 • чрез натискане на клавиша курсорът се позиционира на желаната аналитична подсметка.
 • Ако искаме да получим аналитичните наличности за всички подсметки, избираме елемента "504 Разплащателна сметка във валута".
 • След натискане на Enter, избраната сметка се качва на първия ред, а в таблицата “Ограничение върху показателите на аналитичната сметка” се появяват вички показатели от подсметките на избраната сметка;
 • курсорът маркира първия показател и системата очаква да се въведат ограничения върху тях.
 • Ако се въведе ограничение, то ще се направи извадка от записите на избраната сметка.
 • Ако не се въведе – ще се разпечатат всички записи.
 • Прескачането на показателите става като се натисне клавиша Esc;
 • настройват се параметрите за печат или се приемат предложените по премълчаване като се натисне клавиша Esc;
 • натиска се бутона "Валутна ОВ".
 • На екрана се появява справка, съдържаща съответните записи по синтетична сметка 504 и по всички аналитични сметки към нея (видове валута и валутен курс).

Справка за наличностите по аналитична сметка

До справката се достига по същия начин както и до валутната оборотна ведомост. По същия начин се въвеждат и параметрите й. За да се направи справката е необходимо да се натисне бутона “Наличности по АС”.

На екрана се появява таблица, съдържаща информация за наличностите по показатели за аналитичност, такива каквито са заложени при конфигурирането на аналитичната сметка. Наличностите са разделени на две групи – в началото на зададения период и в края на периода.

Справка за изписаните валути

До справката се достига по същия начин както и до валутната оборотна ведомост. По същия начин се въвеждат и параметрите й. За да се направи справката е необходимо да се натисне бутона “Изписване”.

На екрана се появява таблица, съдържаща информация за изписаните материални запаси по аналитични показатели и по счетоводни записи. За всяко изписване са посочени вида на документа, номера му и датата на издаване.

Справка за заприходените валути

До справката се достига по същия начин както и до валутната оборотна ведомост. По същия начин се въвеждат и параметрите й. За да се направи справката е необходимо да се натисне бутона “Заприходяване”.

На екрана се появява таблица, съдържаща информация за заприходените материални запаси по аналитични показатели и по счетоводни записи. За всяко заприходяване са посочени вида на документа, номера му и датата на издаване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато се работи с големи суми по метода среднопретеглена цена на придобиване е възможно появяването на минимална разлика в записите по синтетични и аналитични сметки, породена от точността на закръгляване. За да се избегне такова несъответствие ЕкспертНТ работи с точност по цената на валутата осем знака след десетичната точка. При необходимост, счетоводителят може да направи закръгление до съответния знак след десетичната точка, който прецени.