Документация. ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма


Амортизационни справки


Системата дава възможност за следните видове справки:

Aмортизационнен план

По всяко време може да се влезне в амортизационния план и да се проследи движението по него.


Това става по следния начин:
 • осветява се полето "Подготовка" в главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се подменю. Осветява се полето "Амортизационен план". Натиска се Enter.
 • Появява се форма “Задаване условие за търсене на ДМА”;
 • чрез клавиатурата се въвежда наименованието на дълготрайния актив или част от него. Натиска се Enter.
 • Ако не се въведе нищо, върху екрана има списък на всички дълготрайни активи, регистрирани в системата.
 • Ако е въведена само част от името, появява се списък с имената на всички дълготрайни активи, които съдържат в себе си набраната поредица от символи;
 • след избор на желания ДМА се появява форма “Дълготраен материален актив”, от където могат да се видят и разпечат данните за амотризационния план и динамиката на амортизация.

Справка за заведените на отчет дълготрайни активи “Инвентарна книга”

Това може да стане по следния начин:
 • осветява се полето "Справки" от главното меню. Натиска се Enter;
 • появява се подменю. Осветява се полето "Дълготрайни активи". Натиска се Enter;
 • появява се стандартен диалогов прозорец за параметризиране на справката и за избор на вида на справката.
 • Настройте параметрите по ваше желание и натиснете бутона “Инвентарна книга”;
 • появява се справка за всички ДМА сортирани по амортизационни сметки и инвентарни номера.

Инвентарна ведомост

Справка-извлечение от заведените на отчет дълготрайни активи по дадена аналитична сметка и по избрани условия върху показателите й може да се направи по аналогичен начин чрез функцията "Инвентарна ведомост". След избора на меню "Справки", подменю "Дълготрайни активи" и функция "Инвентарна ведомост", ЕкспертНТ предлага меню със сметките за дълготрайните активи. Необходимо е да се избере сметка и съответни аналитични подсметки докато се стигне до нивото на показателите. Тогава се появява меню с показателите, които имат стойности заместени със звездички. Изборът на поле и въвеждане на неговата стойност означава задаване на условие върху това поле и справката ще съдържа само онези дълготрайни активи, които имат показатели, съвпадащи с направените ограничения. Появява се таблицата със заведените на отчет дълготрайни активи през съответния месец.

Справка за движението по сметките, имащи отношение към амортизацията на дълготрайните активи

 • По синтетични сметки - става чрез функциите "Счетоводни записи" от главното меню и "Номер на сметка" от подменюто;

 • Синтетична плюс аналитични сметки в стойностно изражение
  Става чрез функцията "Справки" от главното меню, функцията "Оборотна ведомост" от следващото меню, функцията "Аналитична оборотна ведомост" от поредното меню и въвеждането на номера на съответната синтетична сметка.

Разгъната справка по амортизационните планове

Справка, съдържаща амортизационните планове и съответните амортизационни стойности може да се получи след избора на меню "Справки", подменю "Дълготрайни активи" и функция "Амортизации".

Справка за месечните амортизации на дълготрайни активи

Справка, съдържаща месечните амортизационни стойности за всички материални активи. Тя може да се получи след избора на меню "Справки", подменю "Дълготрайни активи" и функция "Месечни амортизации".

Справка за ползваните преференции

Справката за ползваните преференции по всички дълготрайни активи може да се получи чрез функцията "Преференции". Изборът й се осъществява чрез меню "Справки" и подменю "Дълготрайни активи". ЕкспертНТ генерира справките, които могат да се видят на екрана, да се разпечатат или да се запишат в текстов файл.