ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

Автоматично осчетоводяване по шаблони

В повечето случаи счетоводителят прави еднотипни счетоводни операции, които се различават една от друга само по имената на контрагентите и по стойностите на контировките. Предварително подготвените шаблони за тези операции улесняват въвежданието им и предпазват от грешки. В инсталационният пакет са включени няколко шаблона за най-често правените операции. Вие можете да си направите допълнителни шаблони, които са съобразени с вашия индивидуален сметкоплан.

 • Създаване на шаблон

  Създаването на шаблон се извършва чрез функцията "Счетоводен запис". Когато една операция е направена, по преценка на счетоводителя, тя може да бъде записана като шаблон преди нейното запаметяване. Това се осъществява чрез натискане на бутона "Запис на шаблон". След натискането на бутона, системата изисква да се въведе име на файл, в който да бъде записан шаблона.

 • Осчетоводяване по готови шаблони

  Ако във формата "Счетоводен запис" натиснете бутона "От шаблон"(Горе-ляво) или се натисне клавиша F1, когато курсорът се намира в полето "Вид сделка", програмата ще ви покаже списъка от приготвените шаблони. Вие можете да изберете един шаблон от този списък и това ще предизвика попълването на полетата от шапката на документа така както са записани в шаблона.

  С "Enter" се потвърждава всяко едно от полетата. Ако е необходима промяна на някое поле, то тя се прави и отново се натиска "Enter". Курсорът скача в следващото поле на документа.

  Когато се достигне до полетата за контировка, програмата показва прозорец, с който да се въведе общата стойност от документа. След въвеждането й програмата я разпределя пропорционално по сметки съгласно съотношението фиксирисано в шаблона. Програмата ще поиска и потвърждение на аналитичните показатели с Enter. Ако е необходима промяна на показател, тя може да се направи преди потвърждаването. Така контирането се извършва автоматично, по начина записан в шаблона.

  Ако в шаблона има записана и следваща статия, трябва да се натисне бутона "Запис на статия". Тогава програмата ще поиска стойността на статията, която отново ще разпредели по описания начин.


Свързани програми