ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

 • Промени, свързани със специалния режим за касова отчетност на ДДС

  Идеята на промените свързани със специалния режим за касова отчетност на ДДС е, че не можеш да си вземеш ДДС кредита без протокол от продавача, с който той да потвърди плащането (ако е регистриран за специалния режим за касова отчетност).

  За тази цел се:
  • въвеждат нови кодове за вид документ в дневниците за покупки и продажби – файлове POKUPKI.ТХТ и PRODAGBI.ТХТ;
  • променят контролите/правилата при приемане за файл DEKLAR.TXT

  В таблицата за видове на документи на програмата ЕкспертНТ автоматично се въвеждат новите кодове за вид документ както следва:
  • 11 - Фактура - касова отчетност
  • 12 - Дебитно известие – касова отчетност
  • 13 - Кредитно известие – касова отчетност
  • 91 - Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
  • 92 - Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл.104ж, ал.14
  • 93 - Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим
  • 94 - Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим

  Новите кодове за вид на документа се прилагат за всички данъчни периоди след Януари 2014 г. включително.

  При генериране на СД по ЗДДС (файл DEKLAR.TXT) за данъчни периоди след 01.01.2014 г. се спазват новите изисквания като в сумарните полета се изключват записи/редове от файлове "POKUPKI.ТХТ" с код за вид на документа 11, 12, 13 или 94 и от файл "PRODAGBI.ТХТ" с код за вид на документа 11, 12 или 13.

  Обръщаме внимание, че ИС на НАП няма да допускат подаване на СД по ЗДДС от лице, нямащо право да прилага за съответния данъчен период специалния режим за касова отчетност, ако в Дневник за продажбите са включени записи с кодове за вид документ 11, 12 или 13. В този случай се визуализира фатална грешка и СД не се приема.

 • Счетоводни статии и протоколи при режима Касова отчетност на ДДС

  В индивидуалния сметкоплан се създава две нови сметки 4533 и 4534, както следва:
  • сметка 4533 “Начислен ДДС върху покупките - касова отчетност”
  • сметка 4534 “Начислен ДДС върху продажбите - касова отчетност”

  *Сметка 4534 е необходима само за прилагащи режима за касова отчетност на ДДС, т.е. за лица, които не прилагат режима, тази сметка не се създава.

  Вариант 1: Ние сме лице, неприлагащо режима за Касова отчетност и получаваме фактура от доставчик, който прилага режима.

  Получаваме фактура за оказана услуга на стойност 960 лева, със стойност на услугата 800 лева и ДДС в размер на 180 лева За доставката се прилага режима за касова отчетност, тоест върху фактурата е изписан текст “касова отчетност”.

  1. Осчетоводяване на разхода
  • Дебит с/ка 602: 800 лв.
  • Дебит с/ка 4533: 160 лв.
  • ---------------------------------
  • Кредит с/ка 401: 960 лв.

  Данъкът по фактурата не участва при определянето на резултата за ДДС. Фактурата се включва с код 11 в дневника за покупки за месеца, през който е издадена.

  2. За осчетоводяване плащането, което правим на датата на данъчното събитие
  • Дебит с/ка 401: 960 лева
  • Кредит с/ка 503: 960 лева

  Нашият доставчик трябва да ни издаде Протокол за изискуемия данък по чл.151в, (3) от ЗДДС, във връзка с плащането, което сме направили на датата на данъчното събитие. По този протокол ние ще имаме право на данъчен кредит. Номерът на протокола трябва да съвпада с номера на фактурата.

  3. За осчетоводяване на Протокола по чл.151в, (3) ЗДДС, във връзка с плащането
  • Дебит с/ка 4533: 800 лв.
  • Дебит с/ка 4531: 160 лв.
  • -------------------------------
  • Кредит с/ка 4533: 960 лв.

  Данъкът по протокола участва при определянето на резултата за ДДС. Протоколът се включва с код 91 в дневник покупки, като имаме право да включим протокола в месеца на издаването му или в един от следващите 12 месеца.


 • Осчетоводяване по готови шаблони

  Контирането на протокол по чл.151в издаден при плащането може да се осъществи по готов шаблон. Името на шаблона е "Pla6tane151.sha". След избора на този шаблон, програмата иска цялата сума на дебита и я разпределя по сметки 4531 и 4533 в съответната пропорция. Осчетоводеният протокол може да се разпечата за архива.


Свързани програми