ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

    Дневник на промените

 • Версия 27 юли 2019 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЕкспертНТ, в която е добавен нов код в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ в Дневник за покупките и Дневник за продажбите във връзка с въвеждане на отложено начисляване на ДДС при внос по 167а от ЗДДС.

  Съгласно чл. 167а от ЗДДС, отложено начисляване на данък при внос може да се прилага от 01.07.2019 г. от лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:
  • извършва внос на стоки, посочени в приложение No 3 на ЗДДС;
  • регистрирано е на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса;
  • няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите;
  • всяка стока, декларирана в митническата декларация за внос, е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.

  За да копирате актуализацията на програмата за търговски дружества от 27 юли 2019 на вече инсталирана програма натиснете тук.

  Разархивирайте копирания ZIP файл в папката на програмата.

 • Версия 27 март 2019 г.

  Публикувана е нова версия на програмата ЕкспертНТ, в която е добавена функция за преглед на архиви. Тя позволява да се избере даден архив и да се зареди автоматично в работна база данни, където счетоводните записи да се преглеждат без да се напуска програмата.


 • Версия 22 април 2017

  Към версията на програмата от 22 април 2017 г. са добавни следните възможности:

  1. Към видовете документи е добавен нов вид документ 95 - Протокол за безвъзмездно предоставяне на хранителни стоки, за което е приложим чл. 6, ал. 4, т. 4 от ЗДДС.

  2. В подробна аналитична оборотна ведомост колоната с показатели е разделена на два реда, ако не всички показатели се събират на един ред.

 • Версия 8 декември 2016

  Към версията на програмата от 8 декември 2016 г. са добавни следните възможности:

  1. Изпълнение на каскада от свързани шаблони само с едно избиране на първия шаблон от групата. Осъществява се от директивата "#Next_shablon" в редовете на шаблона, която дефинира следващия шаблон, който трябва да се изпълни. Така се въвеждат фактурите и протоколите по чл.84 и 163 от ЗДДС.

  2. Нов бутон "Търсене и преглед" към формата, показваща справките, чрез който се дава възможност да се направи обратна връзка от справките към документите, които са ги породили.

 • Версия 28 май 2016

  Нова версия на програмата, която дава възможност за промени на счетоводните записи в предходни месеци, без да е необходимо да се прави приключване и реорганизация.

 • Версия 13 март 2016

  Отразени са промени в дневник за продажбите и справка-декларация за ДДС, съгласно изменения в ППЗДДС за данъчни периоди след януари 2016 г.

  1. Наименованието на колона 12 от дневник за продажбите "Начислен ДДС за доставки по к.11" се заменя с "Начислен ДДС за доставки по к.11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи";

  2. Наименованието на колона 16 от дневник за продажбите "Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи" се заменя с "Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди";

  3. Наименованието на клетка 23 от справка-декларацията за ДДС се изменя на "Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди****".


 • Версия 11 януари 2016

  1. Добавена нова функция "Протокол туристически услуги", която печати протокола на разходите и приходите от туристичеаките услуги и изчислява данъчната основа и дължимото ДДС за тях.

  2. Добавена е нова функция "Осчетоводяване от Ексел файл", която извлича необходимите данни от записите на Ексел файл и ги осчетоводява на базата на зададени шаблони. Функцията работи с екселски файлове с произволен формат и се настройва от потребителите в зависимост от местоположението на конкретните данни по колони.

 • Версия 29 юли 2014

  1. Добавена е нова функция "Преизчисляване на салда", която преизчислва месечните синтетични и аналитични салда и ги записва като начални в следващия месец.

  2. Добавена нов параметър "Реорганизация само на синтетичните салда" към функцията "Реорганизация", който прехвърля в следващите месеци само салдата на синтетичните сметки.

 • Версия 23 януари 2014

  Промените в ЗДДС и ППЗДДС за 2014 г.

  Промените в ЗДДС от 01.01.2014 г. са следните:
  1. Въвеждане на механизъм за обратно начисляване на ДДС за доставки на зърнени и технически култури, посочени в част II на Приложение № 2 от ЗДДС. При този режим ДДС се начислява не от доставчика на зърнени и технически култури, а от получателя, когато той е регистрирано по ЗДДС лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или не.

  2. Въвеждане на специален режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност. ДДС за доставка, за която се прилага специалния режим за касова отчетност става изискуем на датата на получаване на цялостно или частично плащане по доставката.

  Във връзка с промените в ЗДДС от 01.01.2014 г. промените в ППЗДДС са следните:

  I. Промени, свързани с механизма за обратно начисляване на ДДС:
  За данъчни периоди след 01.01.2014 г. в Дневниците за покупките и Дневниците за продажбите се добавя нова колона 8а с наименование “Доставка по чл. 163а от ЗДДС”.

  В екрана за въвеждане на счетоводни записи на програмата ЕкспертНТ е добавено поле за въвеждане на данни в новата колона 8а. В това поле могат да се въвеждат само кодовете 01 (Доставка по част I на Приложение 2 от ЗДДС) и 02 (Доставка по част II на Приложение 2 от ЗДДС). Новото поле не е задължително за попълване и в случай, че лицето не е извършвало или получавало доставки по част I или част II на Приложение 2 от ЗДДС, то не се попълва.

  Направена е промяна във формата на файлове "PRODAGBI.ТХТ" и "POKUPKI.ТХТ" като на края на всеки запис от файловете е добавено ново поле, в което се записват стойностите 01 или 02 от полето "Колона 8а". Ако полето не е попълнено отделените му позиции са запълнени със знак за интервал(шпация).

  От 01.02.2014 г. НАП ще приема СД и дневници за всички данъчни периоди, включително и за периоди преди 01.01.2014 г. само в новата структура на файловете!!! ИС на НАП ще валидират новата дължина на файлове "PRODAGBI.ТХТ" и "POKUPKI.ТХТ" и ако не съответстват, СД ще бъде отхвърляна с фатална грешка.

  II. Промени, свързани със специалния режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност:

  - Въвеждат се нови кодове за вид документ в дневниците за покупки и продажби – файлове POKUPKI.ТХТ и PRODAGBI.ТХТ;
  - променят се контролите/правилата при приемане за файл DEKLAR.TXT.

  В таблицата за видове на документи на програмата ЕкспертНТ автоматично се въвеждат новите кодове за вид документ както следва:

  - 11 Фактура - касова отчетност
  - 12 Дебитно известие – касова отчетност
  - 13 Кредитно известие – касова отчетност
  - 91 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
  - 92 Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14
  - 93 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим
  - 94 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим

  Новите кодове за вид на документа се прилагат за всички данъчни периоди след Януари 2014 г. включително.

  При генериране на СД по ЗДДС ( файл DEKLAR.TXT) за данъчни периоди след 01.01.2014 г. се спазват новите изисквания като в сумарните полета се изключват записи/редове от файлове "POKUPKI.ТХТ" с код за вид на документа 11, 12, 13 или 94 и от файл "PRODAGBI.ТХТ" с код за вид на документа 11, 12 или 13.

  Обръщаме внимание, че ИС на НАП няма да допускат подаване на СД по ЗДДС от лице, нямащо право да прилага за съответния данъчен период специалния режим за касова отчетност, ако в Дневник за продажбите са включени записи с кодове за вид документ 11, 12 или 13. В този случай ще се визуализира фатална грешка и СД няма да се приема.

 • Версия 1 май 2012

  Нова функция "Изравняване на СС и АС"

  На аналитично ниво счетоводството работи с точни числа, а на синтетично със закръглени. Например валутния курс на еврото спрямо лева е 1.95583 на аналитично ниво, докато на синтетично той е закръглен на 1.96.

  Това води до разминаване в някои справки, което може да се оправи с операция само на синтетично ниво. Тя изравнява салдото на една синтетична сметка със сумата от салдата на аналитичните й подсметки. Аналитичните подсметки не участват в операцията.

  Функцията проверява за несъответните синтетични сметки и ги записва в списък заедно с разликата между сумата от аналитичните подсметки и синтетичното салдо. При натискане на бутон "Изравни", програмата генерира автоматично един счетоводен запис с толкова счетоводни статии в него, колкото са несъответните синтетични сметки. Във всяка статия се увеличава или намалява салдото по конкретната сметка без да се променя аналитичното салдо. Разликата се отнася към указана сметка.

  Счетоводителят трябва да попълни данните от шапката на документа и да укаже кореспондиращите сметки, по които се отнасят увеличенията и намаленията съответно. Полетата на документа могат да се вземат от предварително създаден шаблон IZMENI.SHA. Някои от несъответните сметки могат да се изключат от операцията като се занули ръчно намерената разлика или се укаже филтър за сметките, които участват в операцията. Например филтър 50 включва в операцията само несъответните синтетични сметки от 50-та група.

 • Версия 14 март 2012

  Директен експорт на всяка справка в Ексел

  След избор на справка ЕкспертНТ показва съдържанието на генерираната справка на екрана в текстов прозорец. Съдържанието на справката може да се редактира и да се запише в текстов файл. Във версиите след 14 март 2012 е добавена възможност за директен експорт на справката в Ексел. След натискането на бутона с логото на Ексел от менюто на справката, програмата извиква Ексел и го зарежда със съдържанието на справката.

  Така вече всяка справка може да се:
  • Печати на избран принтер
  • Експортира в указан текстов файл на указано устройство
  • Експортира директно в Ексел


  Добавена функция "Какво ново"

  В менюто "Помощ" е добавена функция "Какво ново". При избора й ЕкспертНТ активира Интернет експлотър и показва автоматично настоящата Интернет страница.


Свързани програми