ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

 • Осчетоводяване от екселски и текстов файл

  ЕкспертНТ позволява автоматично осчетоводяване от всякакъв вид файл с разширение XLS, CSV и TXT. Всеки ред от изходния файл съдържа данните за един счетоводен запис.

  Счетоводните записи могат да бъдат няколко типа, като всеки тип се осчетоводява по различен шаблон. В записите трябва да има поле, стойността на което да определя вида на шаблона, с който този запис ще се осчетоводява.

  Шаблоните, които ще се използват се праявт с програмата ЕкспертНТ и се запазват в текстов файл с разширение SHA. Самите шаблонни файлове се записват в папката на програмата.

  За да се разшифрова структурата на входния файл е необходимо да се направи един DSC файл, който описва полезните полета на входния файл и някои други параметри. Този описателен файл има име, което съвпада с първата дума от името на входния файл. Думата се ограничава с първото появяване на интервал, или '-', или '_' в името на входния файл. Самият файл заедно с шаблоните се копират във папката на програмата.

  Примерен DSC файл се разпространява с инсталационния пакет и има следното съдържание:

  { Параметри
  [ SHEET_NAME ,C,36,0,Sheet1
  [ НАЧАЛЕН_РЕД,N,4,0,N,1
  [ БЕЗ_ПОСЛЕДНИТЕ,N,4,0,N,0
  [ РАЗДЕЛИТЕЛ ,C,1,0,;

  { Полета
  [ ПОКУПКА_ПРОДАЖБА ,C,1,0,A
  [ ВИД_СДЕЛКА ,C,1,0,B
  [ ВИД_ДОКУМЕНТ ,C,2,0,C
  [ НОМ_ДОКУМЕНТ ,C,10,0,D
  [ ДАТА_ДОКУМЕНТ ,D,10,0,E
  [ КЛИЕНТ ,C,36,0,F
  [ КЛИЕНТ_ДН ,C,15,0,G
  [ ПРЕДМЕТ ,C,36,0,H
  [ ШАБЛОН_ИМЕ ,C,36,0,I
  [ ВАЛУТА ,C,3,0,J
  [ КОЛИЧЕСТВО,N,15,3,K
  [ ЦЕНА,N,15,8,L
  [ СТОЙНОСТ,N,15,2,M
  [ ДДС,N,15,2,

  { Шаблони
  [ 9020 ,M,16,0, RECEPCIA
  [ 9021 ,M,16,0, RESTORANT

  Разшифровката на полетата от DSC файла е следната:

  Какви интервали трябва да има преди SHEET_NAME, НАЧАЛЕН РЕД..., след тях; => Всички редове започват с { или [ и един интервал. Ако има повече интервали не е грешка

  Какво означава C,36,0, (01.2016 е името на sheet-a) => Това C,36,0, описва полето като символно с дължина 36 и точност 0 и отговаря на това в базата данни на програмата. Не трябва да се променя.

  Какво означава N,4,0,N, => N,4,0, е цифрово поле с дължина 4 и точност след запетаята 0. Не се променя. Последното N означава, че се взема от екселската колона N. Това обяснение важи за всеки ред, т.е. описва се полето.

  Какво означава РАЗДЕЛИТЕЛ ,C,1,0,; Описва разделителя, но за CSV и TXT файлове. Там колоните се разделят със този символ(;) Какво означава ,C,10,0, във НОМ_ДОКУМЕНТ ,C,10,0,B ('B' e колоната на номера) => Виж по-горе.

  Какво означава ДАТА_ДОКУМЕНТ ,D,10,0,C ('C' e колоната на датата) => Виж по-горе.

  Какво означава C,36,0,A в ШАБЛОН_ИМЕ ,C,36,0,A => Това поле указва, че колона А определя шаблона, с който дадения ред ще се осчетоводи. Най-отдолу на файла има съответствието между стойността на това поле и името на файла на шаблона.

  Шаблонът за осчетоводяване може да се определя и от стойностите на 2 полета. В този случай се пише C,36,0,A+B, т.е. стойностите на колона A и колона B ще определят кой шаблон да се използва.

  Какво означава N,15,2 в СТОЙНОСТ,N,15,2,P =>Стойността (ДО+ДДС) която ще се осчетоводява е в колона Р

  Какво означава M,16,0 в 9020,M,16,0, RECEPCIA => Ако в колона ШАБЛОН_ИМЕ(в случая А) има 9020, то този ред ще се осчетоводи с шаблон "RECEPCIA.SHA".
  Ако колоните за шаблона са две, то стойностите им тук се разделят с долна черта(_), например 9020_4010.

 • Функция "Записи от Excel файл".

  Функцията, която парави осчетоводяването е "Записи от Excel файл". Избира се екселския файл, проверяват се насочванията на шаблоните и се потвърждава папката на междинния файл.


Свързани програми