ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

    Основни понятия на програмата


Индивидуален сметкоплан

Първата задача при внедряването на ЕкспертНТ е да се създаде индивидуален сметкоплан. Сметкопланът се състои от синтетични сметки, аналитични подсметки и показатели. В инсталационният пакет е записан един примерен сметкоплан, който в повечето случаи може да се използва с минимални корекции.Номенклатури

Номенклатурите са таблици с предварително зададени значения на определени полета. В инсталационният пакет има няколко готови таблици като "Вид документ", "Валути", "Папки" и т.н., но в програмата са включени функции за създаване на нови таблици и за привързването им към показатели от аналитичните сметки.Начални салда

Началните салда са стойностите на сметките в началото на даден период. В зависимост от вида на сметката салдата могат да бъдат дебитни и кредитни. Синтетичните сметки имат за начални салда само стойности, докато аналитичните сметки имат салда, които съдържат значенията на всичките си показатели по всичките си партиди.Шаблони

В повечето случаи счетоводителят прави еднотипни счетоводни операции, които се различават една от друга само по имената на контрагентите и по стойностите на контировките. Предварително подготвените шаблони за тези операции улесняват въвежданието им и предпазват от грешки. В инсталационният пакет са включени няколко шаблона за най-често правените операции.

Въвеждане и контиране на документи

Как се въвеждат и контират документи може да се види от включения в инсталационният пакет демонстрационен пример. Информация за начина на контировка е заложена и в предварително приготвените шаблони. Веднъж въведени и контирани счетоводните документи са основата за всички необходими справки. Само на базата на тяхните данни се изготвят и дневниците за покупките и продажбите и справката декларация по ДДС.Периодичност

В ЕкспертНТ е възприето месечно водене на счетоводните записи. Това означава, че за всеки месец се поддържа собствена група от информационни файлове, в които се правят счетоводните записи и справки. Потребителят има възможност да преминава от един месец в друг, да открива нови месеци, да прави корекции, записи и справки в тях и да ги приключва.

Приключване

Всеки месец се приключва автоматично от функция "Приключване". Функцията изчислява крайните салда на текущия месец и ги записва като начални салда на следващия месец. Изчисляват се амортизациите на дълготрайните активи и автоматично се записват счетоводни операции заложени в амортизационните им планове. Приключват се и ДДС сметките 4531 и 4532. Функцията "Приключване" може да се изпълнява многократно, защото програмата изтрива операциите от предишното приключване и прави нови.

Реорганизация

Счетоводната програма ЕкспертНТ позволява едновременна работа в няколко месеца. Работата в предишен месец, обаче, може да измени началните наличности и среднопретеглените цени в следващите месеци. Затова след корекция на счетоводни записи в предишни месеци е необходимо да се направи реорганизация на базата данни в следващите месеци. Реорганизацията прехвърля новите салда в следващия месец и изпълнява автоматично всички счетоводни операции наново върху новите салда. Така програмата поддържа съответствието на данните във всички периоди на работа.

Справки
  • стандартни - оборотна ведомост (месечни и с натрупване); аналитична оборотна ведомост; баланс; отчет за приходите и разходите; главна книга;

  • справки за направените счетоводни записи - хронологични описи, описи по папки, описи по сметки, сводки по кореспондиращи сметки;

  • аналитични справки - справки за движението на материалните запаси, справка за стоковите материални ценности, извлечения по аналитични сметки.


Свързани програми