ЕкспертНТ. Универсална счетоводна програма

ЕкспертНТ меню

Внедряване на програмата


Копиране на инсталационния пакет от Интернет

Копирайте инсталационния пакет на ЕкспертНТ от Интернет сайта на програмата в работна папка на вашия компютър. Копирането се извършва автоматично след кликване върху съответния линк от страницата "Копиране". Можете да копирате или файл ENT_INST.EXE, или файл ENT_INST.ZIP. ZIP се копира само, ако вашата антивирусна програма не позволява да се копират ЕХЕ файлове.

Инсталиране на програмата

Разархивирайте инсталационния пакет на програмата в работна папка. Ако сте копирали файла ENT_INST.EXE просто кликнете върху него два пъти и той ще се разархивира. Ако сте копирали ENT_INST.ZIP, ще се извика програмата ZIP и вие трябва да посочите работната папка, в която пакетът да се разархивира.

Разархивираният инсталационен пакет съдържа 10 файла, единият от които е SETUP.EXE. Това е инсталиращата програма, която като се кликне два пъти ще се активира. Следвайте инструкциите й като натискате бутона Next(Следващ). В резултат програмата ЕкспертНТ ще се инсталира в папка "Program files\ExpertNT" и на екрана (работния плот) ще се появи иконата на програмата. Ако желаете инсталация в друга папка, посочете тази папка по време на инсталацията.

След инсталиране активирайте програмата като кликнете два пъти върху иконата й. На монитора ще се появи основния екран на програмата.

Данни за вашата фирма

Първата работа след инсталацията е да въведете данните за вашата фирма. Тези данни се използват при генериране на ДДС и другите справки. Въвеждането им става чрез функция "Данни за фирмата" от менюто "Подготовка". Изборът на функцията показва върху екрана формата "Фирмени данни".

Като примерни данни в инсталационния пакет са въведени данните за Мултимедиа ООД. Заместете ги с данните за вашата фирма. Заместването става като посочите данната в списъка отляво и въвеждате нейната нова стойност в полето "Нова стойност на текущия ред". С клавиша Enter се потвърждава въведеното, замества се старата стйност с новата и се прехвърля маркировката в следващото поле.

Редактиране и допълване на индивидуалния сметкоплан

ЕкспертНТ се разпространява с подробно разработен сметкоплан. Можете да започнете да работите с него без да променяте нищо или да направите минимални корекции. Например да промените имената на банките и банковите сметки в 503 и 504.

Ако имате идеи за по-специфично водене на някои аналитични смекти или за разкриване на нови синтетични сметки, то можете да ги реализирате с функцията "Сметкоплан" от меню "Подготовка". За добавяне на нови аналитични показатели можете да използвате някои от вградените шаблони.

За по-детайлно описание на индивидуалния сметкоплан натиснете тук.


Допълване на кодовите таблици

Някои от аналитичните показатели се въвеждат от предварително подготвени кодови таблици. Такива таблици са "Материали", "Стоки", "Складове", "Материално отговорни лица", "Предмет на сделка", "Папки" и т.н. Повечето от тези таблици се разпространяват готови, но някои зависят от вашата специфика и затова трябва да се попълнят от вас. Те могат да се попълват и по време на работа, но за да бъдат по-добре структурирани, заредете ги още по време на внедряване.

За по-детайлно описание на кодовите таблици натиснете тук.


Въвеждане на началните салда

Ако вашата фирма е нова и сега започва своята дейност, то няма нужда да се зареждат никакви начални салда. Ако досега сте водили счетоводството ръчно или с друга счетоводна програма, то е необходимо да се въведат начални салда. В този случай трябва да определите месеца, от който ще започнете работа с ЕкспертНТ, да откриете предишния месец и в него да въведете заварените салда. Това става чрез функцията "Начални салда" от меню "Подготовка".

Най-напред въведете синтетичните салда за всяка сметка и направете оборотна ведомост. Когато оборотната ви ведомост се равни със старата, можете да преминете към въвеждането на аналитичните салда. Това става след натискане на бутона "Добави наличност" от формата за "Начални салда". Така трябва да въведете наличните стоки или неплатени фактури.

Изравняването на стойността на полето "Аналитична сума" със стойността на синтетичната сметка означава, че сте въвели аналитичните салда за избраната синтетична сметка.

За по-детайлно описание на въвеждането на начални салда натиснете тук.


Генериране на амортизационните планове

Амортизационните планове на дълготрайните активи се генерират автоматично след въвеждане на актива от начални салда или от счетоводна операция. След това допълнително е необходимо да се въведат няколко параметъра, които да определят начина, по който дадения актив ще се амортизира. Тези параметри са срок на годност, данъчно призната норма и амортизационната схема на амортизация. Амортизационната схема нормално включва сметките 24*, 603, 611, но може да се зададат и други сметки.

Аморизационните планове се допълват и редактират чрез функцията "Амортизационен план" от меню "Подготовка". Веднъж създадени те са основа за автоматичната месечна амортизация на дълготрайните активи. Амортизационните счетоводни операции се генерират автоматично след изпълнение на функцията "Приключване" от меню "Счетоводни записи".

За детайли при създаване на амортизационен план натиснете тук.


Начин на работа с програмата

След приключване на функциите по внедряване, програмата е готова за ежедневна работа. Основно тя се състои във въвеждане и контиране на счетоводни документи и извеждание на необходимите справки за тях.

За да видите кратко описание за начина на работа с програмата натиснете тук.
Свързани програми