ФактуриНТ. Програма за фактуриране

БюджетНТ меню

    Характеристики на програмата ФактуриНТ

 • Модерен, професионален програмен продукт за създаване на приходни и разходни фактури.
 • Базови данни за стоки, класификатор на стоките. В състояние да води на отчет десетки хиляди номенклатури.
 • Номенклатура от доставчици, клиенти и служители.
 • Зареждане на данни за стоките от текстови, Ексел и DBF файлове.
 • Въвеждането на данните се извършва върху типизирани екрани, наподобяващи употребяваните в практиката първични документи.
 • Преглед, корекции и изтриване на записите по отделните операции.
 • Ценообразуване
 • Архивиране на базата данни.
 • Автоматично осчетоводяване от счетоводната програма ЕкспертНТ.
 • Заплащане след тестване на продукта.    Характеристики на програмата ФактурИН18

ФактурИН18 е разширена версия на програмата ФактуриНТ, която отговаря на всички изисквания на Наредба No 18 за Софтуер за управление на продажбите в търговски обект(СУПТО), по-важните които са следните:

 • Осигурява онлайн свързаност с фискално устройство(ФУ) и блокира операциите по откриване и приключване на продажба в случаите, когато статусът на ФУ не позволява издаване на фискален бон(ФБ).

 • При въвеждане на информация за продажба ФактурИН18 генерира уникален номер на продажбата(УНП), който се формира по следния начин: Индивидуален номер на ФУ – Код на оператор – Пореден номер на продажбата

 • При анулиране (пълно или частично) на открита, но неприключена продажба ФактурИН18 съхранява в базата данни пълна информация за анулираната продажба

 • ФактурИН18 няма вградена функционалност за изтриване на записи за продажба в базата данни, но позволява сторниране на приключени продажби, като задължително съхранява сторнираните данни.

 • ФактурИН18 осигурява еднозначна автентикация на операторите при работа с него и поддържа информация за изпълнените от тях действия

 • ФактурИН18 осигурява създаване и поддържане на архив, както и достъп до архивните данни през потребителски интерфейс.

 • ФактурИН18 осигурява визуализация и експорт на данни от базата данни в табличен вид с файлов формат XLS и CSV.

 • ФактурИН18 има конфигуриран „одиторски профил“ по аналог с администраторския профил, но с права само за четене. Одиторският профил предоставя достъп до функционалността на софтуера.


    Характеристики на програмата "ФактуриРБ Клуб"

ФактуриРБ Клуб е разширена версия, която освен всички функции и възможности на ФактуриНТ има и Интернет възможности за извличане на данни за стоки и клиенти чрез Ресурсбук България и имейл възможности за изпращане на фактурите превърнати в PDF файлове на съответните клиенти.