Добавяне, изменение и изтриване на елементи в таблицата

ФактуриНТ позволява в таблиците да бъдат включвани различни елементи, да се правят промени, да се изтриват елементи и т.н. 

Добавянето на нови елементи към вече създадената от нас таблица "Резервни части" може да бъде илюстрирано така:

избират се последователно менютата "Базови данни" и "Кодови таблици". Появява се формата “Кодови таблици”, съдържащ списък на съществуващите кодови таблици. В него фигурира новосъздадената от нас таблица "Резервни части". Избираме тази таблица като маркираме реда й и натискаме бутона “Избор на КТ”;
появява се форма “Данни за кодова таблица”. В таблицата с елементите се показват всички елементи, които са въведени до този момент. При движение на курсора по таблицата, текущият елемент се изписва в полетата “Име и код на текущ елемент за изменение (изтриване)”. Данните в тези полета могат да се редактират. Ако натиснете бутона “ Измени”, текущият елемент ще приеме редактираните стойности. Натисканто на бутона “Изтрий” ще изтрие текущия елемент;
добавянето на нов елемент към таблицата може да стане след въвеждане на данни в полетата "Име и код на елемент за добавяне". Самото добавяне се осъществява след натискане на бутона “Добави”.

По аналогичен начин могат да бъдат въведени и други елементи.

Чрез формата “Данни за кодова таблица” могат да се правят изменения и на името и размерността на самата кодова таблица. Това може да се направи като се редактират съответните данни и се натисне бутона “Измени”. 

Трябва да се има предвид, че изменението на кодовете на елементите от таблицата може да предизвика и нежелатено изменение на счетоводните записи. Например ако вече е заприходена някаква резервна част и тя има код 731, промяната на този код на 732 ще доведе до показване на тази резервна част в справките без име. Затова правете изменение на кодовете на елементите, само когато сте сигурни, че няма наличности за този елемент в активната година.

НАЗАД