Справки “Наличности и обороти"

ФактуриНТ дава възможност за следните справки свързани с налиностите и оборотите на стоки:

Оборотна ведомост – дава информация за началния остатък, приходите, разходите и крайния остатък на избраната група стоки;

Подробна оборотна ведомост – дава информация за документите, които са формирали приходите, разходите и крайния остатък на избраната група стоки;

Наличности – дава информация за наличностите към дадена дата на избраната група стоки;

Заприходяване - дава информация за документите, които са формирали приходите на избраната група стоки;

Изписване - дава информация за документите, които са формирали разходите на избраната група стоки;

Преди да се избере някоя от горните справки, трябва да се определи за коя група стоки тя се отнася. За целта могат да се зададат две групи условия. Едната група засяга данните, описващи и квалифициращи самите стоки, а другата – данните за документите, заприходяващи или изписващи стоките. По този начин може да бъде получена например справка за доставените през месец юни “Компютри и Електроника” от фирма Електрон ООД със стойност на доставката над 500 лева. 

При задаване на параметрите за справката трябва да се има предвид и:

Попълването на “Дата от” и на “Дата до” със стойности различни от предложените по премълчаване ще разшири или свие участващите записи в справката. Времевият интервал може да се задава и извън активния месец. Прескачането на датите става като се натисне клавиша Esc;

Настройват се параметрите за печат или се приемат предложените по премълчаване като се натисне клавиша Esc;

След задаване на параметрите се натиска бутона на желаната справка и на екрана се появява справката, която може да се разгледа, да се разпечати, да се запише на текстов файл или да се откаже.

НАЗАД